Till sidans huvudinnehåll

Allmänt

Senast uppdaterad:

Maskinell hantering är att föredra

Senast uppdaterad:

Bottentömmande markbehållare

Senast uppdaterad:

Mobil sopsug

Senast uppdaterad:

Stationär sopsug

Illustration som visar genomskärning på sopsugsanläggningen.
fragor-och-svar-om-stationar-sopsug16879
Frågor och svar om stationär sopsug
 • Vad är stationär sopsug?

  En stationär sopsug är ett slutet maskinellt system där ett eller flera avfallsslag slängs i separata nedkast på fastigheten för att sedan med hjälp av luft transporteras via ett rörsystem till en terminal med containers.

  Allt avfall transporteras genom ett och samma huvudrör i marken, men väl inne i terminalen ser en fördelare till att avfallet hamnar i avsedd container. Containern är mellan 10-30 kubik, hämtas och transporteras iväg för tömning av en lastbil. Samma container ställs sedan tillbaks på platsen i terminalen.

   

 • Var är stationär sopsug lämpligt?

  Stationär sopsug är lämpligt i tätt bebyggda områden med flerbostadshus.

 • Fördelar med stationär sopsug

  Det finns flera fördelar med sopsugar förutom att det gynnar miljön och gör det enklare för de boende.

  • Hushållsavfall från många hushåll hämtas från en terminal och sopbilar behöver inte åka in i på gårdar och i trånga områden. Det  ger ökad trafiksäkerhet och mindre lokala utsläpp.
  • Ingen behöver komma i kontakt med avfallet och man slipper soprum med lukt och nedsmutsning.
  • Systemet kan kompletteras med nedkast och container för insamling av förpackningar, tidningar och matavfall. Det ökar servicegraden för de boende och minskar mängden hushållsavfall.
  • Avfallstaxan för maskinell hämtning är lägre än manuell hämtning.
 • Nackdelar med sopsug
  • Systemet är känsligt för skrymmande avfall vilket kan orsaka stopp i nedkast och ledningar.
  • Att anlägga en stationär sopsug är en investering som kräver mycket planering och stora ekonomiska resurser.
 • Huvudmannaskap för stationära sopsugar

  Den 23 april 2018 fattade kommunfullmäktige i Stockholm stad beslut om att huvudmannaskap för stationära sopsugar övergår till ett kommunalt ansvar. Sen 1 januari 2019 kan Stockholm Vatten och Avfall planera, äga och driva stationära sopsugsanläggningar. Tidigare har stationär sopsug planerats och byggts av exploateringskontoret för att sen överlämnas till fastighetsägare genom en samfällighetsförening.

  Stockholm Vatten och Avfall kan nu att ha huvudmannaskap för:

  • Stationär sopsug i exploateringsområden på stadens mark där staden i detaljplanen ställer krav på stationär sopsug.
  • Befintlig stationär sopsug i exploateringsområden där staden i detaljplan ställt krav på stationär sopsug. En överlåtelse kan ske om båda parter är överens.
 • Föreskrifter och bestämmelser

  Föreskrifter och bestämmelser förändras med tiden och den hämtning som är godkänd idag kan komma att behöva ändras. Alla förändringar i sophämtningen måste godkännas av Stockholm Vatten och Avfall.

  Fastighetsägaren ansvarar för att anordna och underhålla utrymmen och utrustning som krävs för fungerande hämtning. Ansvaret kan i avtal skrivas över till nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på den egna fastigheten.
   
  Det är fastighetsägarens ansvar att söka eventuella bygglov och markupplåtelser för avfallsutrymmen.

 • Särskilda villkor gällande sopsug
  • Avgift debiteras efter vikt, hämtningsavgift tillkommer.
  • För stationär sopsug med kommunalt huvudmannaskap debiteras även en driftavgift enligt gällande avfallstaxa.
 • Hämtfordonets angörningsplats vid sopsugsterminalen
  • Transportväg måste ha bärighet BK II.
  • Gata och eventuell vändplan för angöring av hämtställen ska ges utrymme och bärighet för trafik med tunga fordon.
  • Backning får endast förekomma i samband med vändning på därför avsedd yta.
Senast uppdaterad:

Kärl

Senast uppdaterad:

Säck

Senast uppdaterad:

Lösningar för matavfall i flerfamiljshus

Senast uppdaterad: