Till sidans huvudinnehåll

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

När din fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp lämnas en förbindelsepunkt över från oss. Via den ansluter du dig till vårt ledningsnät.

När vi lämnar över förbindelsepunkten ska fastighetsägaren betala en anläggningsavgift. Den ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgiften när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats.

Betalning

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan efter prövning ges med maximalt 6 månader vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Ränta tillkommer vid kortare anstånd och debiteras från förfallodagen efter Räntelagen 6 § (referensränta +8 procentenheter).

Avbetalningsplan

Fastigheter i Stockholms stad och Huddinge kommun kan ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på högst 10 år. Det erbjuds endast privatpersoner och kan inte nyttjas vid nybyggnation.

Såhär går det till:

 • Ansökan om avbetalning kan göras när du har fått fakturan för anläggningsavgiften.
 • Undersök först andra alternativ till finansiering. Vi prövar bara ansökan om annan finansiering inte är möjlig.
 • Fastighetsägaren/-ägarna ska först kontakta två banker för förfrågan om banklån. Om inte sådan finansiering är möjlig prövar vi frågan om avbetalning. Du ska kunna styrka detta med skriftlig dokumentation från bankerna.

Med bank menar vi en bank som har tillstånd för bankverksamhet av Sveriges regering samt är ansluten till betalningssystemet RIX som ägs av Sveriges Riksbank.

Gör såhär för att ansöka:

 1. Fyll i blanketten "Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift" och skickar den till oss tillsammans med intyg från banken.
 2. Förbered eller bifoga också en säkerhet i form av pantbrev i fastigheten. Pantbrevet ska vara inom fastighetens marknadsvärde. Om inteckningarna i fastigheten överstiger taxeringsvärdet krävs en marknadsvärdering av fastigheten.
 3. Sedan upprättas ett skuldebrev. Vid delägande av fastigheten ska alla delägare stå som betalningsansvariga. Faktureringen sker månadsvis.
 4. Avbetalningen ska slutamorteras inom en period av högst tio år. Ränta tillkommer enligt Räntelagen 5 §, det vill säga referensränta + två procentenheter. Räntan kan  justeras två gånger gång per år. Detta eftersom Riksbanken beslutar om referensräntan två gånger per år. 
 5. Den enskilde kan välja att reglera såväl hela eller del av anläggningsavgiften med en VA-avbetalning. Den enskilde kan också välja att göra delbetalningar under amorteringsperioden. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §.
  I fall fastighetsägaren/-ägarna inte fullgör sina skyldigheter går ärendet vidare till inkasso.
 6. VA-skulden, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning i sin helhet om fastigheten övergår till annan ägare. Säljs fastigheten måste alltså hela skulden som finns kvar betalas i sin helhet.

Alla blanketter rörande ansökan skickas till:

Stockholm Vatten och Avfall
Ekonomienheten
106 36 Stockholm

eller mejlas till kundreskontra@svoa.se

Har du frågor kan du kontakta kundreskontra@svoa.se