Till sidans huvudinnehåll

Vad täcker taxan?

VA-avgiften består av fasta och rörliga delar. Den fasta delen täcker kostnader för administration, underhåll och dagvattenhantering. Den rörliga delen täcker kostnader för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Avfallstaxan täcker kostnader för hushållsavfallshantering och olika insamlingssystem.

VA-avgiftens konstruktion

Avgiften för vatten och avlopp består av en fast och en rörlig del. Den rörliga avgiften är för vattenkonsumtionen och täcker kostnaderna för produktionen av dricksvatten och avloppsrening.

Den fasta avgiften

Den fasta delen speglar fastighetens nytta av va-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten och omhändertagande och rening av dagvatten.

Den består av tre delar:

  • Grundavgiften som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Nyttoavgiften som täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.
  • Dagvattenavgiften som täcker våra kostnader för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastighet (tomtmark) och gata (gator, vägar och allmänna platser). En del av avgiften tas ut direkt som en avgift för "dagvatten fastighet" medan resten inkluderas i nytto- eller grundavgiften.

Den rörliga avgiften

Den rörliga delen mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Avfallstaxans konstruktion

Din sophämtningsavgift bekostar hämtning av ditt hushållsavfall och täcker kostnaderna för att behandla avfallet.

I avgiften ingår också att du kan lämna grovavfall, elavfall samt farligt avfall i de olika insamlingssystemen. De insamlingssystem som sophämtningsavgiften bekostar är följande:

  • Återvinningscentralerna och återbruken
  • Fasta miljöstationer
  • Returrundan
  • Pop-up återbruk
  • Samlaren för ljuskällor

Avgiften bekostar även administration och information för avfallshanteringen.

Priser och avgifter för sophämtning och VA