Till sidans huvudinnehåll

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar och skadeståndsärenden lämnats in till Stockholm Vatten och Avfall som sedan sommaren 2021 jobbat med att utreda och hantera dessa ärenden.

Bakgrund och arbetssätt

Efter att översvämningarna skedde och rapporterades in till Stockholm Vatten och Avfall startade vi ett utredningsarbete (blå ruta nedan). Det arbetet syftar till att visa om ledningarna är rätt dimensionerade och fungerade som de skulle vid översvämningstillfället. Resultatet av utredningarna används för att planera och genomföra förbättringsåtgärder (gula rutor) och som grund för beslut om ersättning till försäkringsbolag och kunder som begärt skadestånd (gröna rutor).

Skadeståndshanteringen innebär en individuell bedömning av varje enskilt inkommet skadeståndsanspråk utifrån vad utredningen visar och vilket underlag som skickats in från försäkringsbolag och/eller fastighetsägare.

Att ta fram en åtgärdsutredning innebär att utreda och planera för vilka åtgärder som kan genomföras i ett område för att ledningsnätet ska ha rätt funktion.

Flöde_oversvamning.jpg

Aktuellt

Enskedefältet

Resultatet av de beräkningar som gjorts för Enskedefältet är färdiga. Beräkningarna visar att vissa delar av ledningsnätet inte uppfyllde kraven på kapacitet vid nederbördstillfällena 2021.

Stockholm Vatten och Avfall arbetar med skadeståndshanteringen där varje skadeståndsanspråk bedöms individuellt. Ungefär 150 privatpersoner på Enskedefältet har fått sina beslut. Eftersom besluten tas individuellt per fastighet kommer vi även fortsättningsvis att löpande meddela besluten.

För Enskedefältet har Stockholm Vatten och Avfall startat en åtgärdsutredning. I denna undersöks områdets behov för att säkra ledningsnätets kapacitet för framtiden.

Övriga drabbade områden

Utredningar pågår för övriga adresser inom Stockholm och i Huddinge för vilka skadeståndsanspråk inkommit.

Stockholm Vatten och Avfall utreder alla inkomna skadeståndsärenden. I dagsläget kan du inte få svar i enskilda anmälningar och skadeståndskrav (självrisk) då utredningarbetet inte är klart. Exakt när du får svar går inte att säga, då olika områden kräver olika typer av utredningar. Under 2024 är utredningsarbetet mest fokuserat på övriga delar av Enskede och vissa delar av Sköndal, som också är områden där många skadeståndsärenden inkommit.

Vårt ansvar

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar enligt lag för att de kommunala ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Ett normalt förekommande regn, kallas ibland för 10-årsregn, i ett område där avloppsvatten och dagvatten avleds i samma ledning är till exempel 14 mm under 10 minuter eller 26 mm under 60 minuter.

Anmäl skada till försäkringsbolag

Det är viktigt att du har anmält skada som uppkommit till ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt om du har frågor kring ditt ärende om anmäld skada.

Ersättning för självrisk 

I de fall Stockholm Vatten och Avfall anses ansvariga vid skadetillfället kan du begära ersättning för den självrisk du betalat till ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att du visar på den kostnad du betalat hos försäkringsbolaget. Här hittar du formulär för att ansöka om ersättning för självrisk.

Du kanske också vill läsa om...

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar

Förebygg översvämningar i ditt hus

För att minska risken för eventuella skador vid översvämning kan du i förebyggande syfte genomföra åtgärder på din fastighet.

Felsök var vattenläckan sitter

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

Se alla artiklar inom det här ämnet