Till sidans huvudinnehåll

Vidja får kommunalt vatten och avlopp

Tillsammans med Huddinge kommun bygger vi ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Vidja.

Start:
2020
Förväntas klart:
2027
Plats:
Vidja, Huddinge
Område:
Huddinge
Utförs av:
Stockholm Vatten och Avfall

Vad?

Tillsammans med Huddinge kommun bygger vi ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Vidja.

Varför?

Då Vidja har fått allt fler permanentboende de senaste åren, har trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen ökat.

Nuläge

Just nu pågår upphandling för etapp BC för att utse en entreprenör som planeras att vara på plats till hösten 2023.

Byggnationen görs i etapper

Vi bygger i etapper för att minska störningar under byggtiden och för att det är byggnadstekniskt och logistiskt mest fördelaktigt.

Etapper

  • Etapp 2A: Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp pågår just nu i etapp 2A och beräknas vara klart under 2025. 
  • Etapp 2BC: För etapp 2BC beräknas gator, vatten och avlopp vara utbyggda under 2027. 


Kostnader för vatten och avlopp

Vi ansvarar för, och bygger ut, vatten- och avloppsledningar i Vidja.
Vi fakturerar för VA-avgifter enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

De avgifter som du betalar för vatten och avlopp består av två delar:

  • Anläggningsavgift, också kallad anslutningsavgift, som du betalar endast en gång innan du ansluts.
  • Brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket vatten du använder.

Bakgrund

De senaste åren har Vidja fått allt fler permanentboende. Det har ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen. Detta har bland annat lett till en försämrad vattenkvalitet i sjön Orlången. 

Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avloppsvattnet till reningsverk minskar vi på så sätt miljöpåverkan, och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

När ett fritidshusområde omvandlas till permanentboende behöver gatorna också rustas upp. De behöver till exempel bli bredare och klara av tyngre trafik. Genom att bygga ut gatorna ökar vi trafiksäkerheten. 

Det är Huddinge kommun som bygger om gatorna, och då även fakturerar för gatukostnader.          Mer information om utbyggnaden i Vidja finns på: www.huddinge.se/vidja

Kontakt

Frågor kring VA-utbyggnaden i Vidja

Projektledare: Pernilla Höglund
E-post: pernilla.hoglund@extern.svoa.se 

Anslutningsfrågor

Allmänna frågor om anslutning skickas till: anslutning@svoa.se
Övriga frågor kring utbyggnaden besvaras av Huddinge kommun.  

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Pernilla Höglund

Projektledare

E-post: pernilla.hoglund@extern.svoa.se