Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Huddinge

Vidja får kommunalt vatten och avlopp

Vi, tillsammans med Huddinge kommun, ska bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Vidja.

Aktuellt i Vidja

Byggnationen görs i etapper

Vi bygger i etapper för att minska störningar under byggtiden och för att det är byggnadstekniskt och logistiskt mest fördelaktigt.

Etapper

  • Etapp 2A: VA- utbyggnaden pågår enligt plan. 
  • Etapp 2BC: projekteringen beräknas preliminärt vara klart 2022. Då kan arbetet starta tidigast 2023.

Kostnader för vatten och avlopp

Vi ansvarar för, och bygger ut, vatten- och avloppsledningar i Vidja.

Vi fakturerar för VA-avgifter enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

De avgifter som du betalar för vatten och avlopp består av två delar:

  • Anläggningsavgift, också kallad anslutningsavgift, som du betalar endast en gång innan du ansluts.
  • Brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket vatten du använder.

Bakgrund

De senaste åren har Vidja fått allt fler permanentboende. Det har ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen.

Detta har bland annat lett till en försämrad vattenkvalitet i Orlången.

Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avloppsvattnet till reningsverk minskar vi miljöpåverkan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

När ett fritidshusområde omvandlas till permanentboende behöver gatorna också rustas upp.

De behöver till exempel bli bredare och klara av tyngre trafik. Genom att bygga ut gatorna ökar vi trafiksäkerheten.

Det är Huddinge kommun som bygger om gatorna och då även fakturerar för gatukostnader.

Mer information om utbyggnaden i Vidja finns på www.huddinge.se/vidja

Kontakt

Frågor kring VA-utbyggnaden i Vidja

Projektledare: Pernilla Höglund
e-post: pernilla.hoglund@extern.svoa.se 

Anslutningsfrågor

Allmänna frågor om anslutning skickas till: anslutning@svoa.se

Övriga frågor kring utbyggnaden besvaras av Huddinge kommun.

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet