Till sidans huvudinnehåll

Nya Östbergatunneln

Nya Östbergatunneln

Om projektet

Senast uppdaterad:
Kontakta oss

Har du en fråga om innehållet på sidan kan du skicka in den här. Vi återkommer så snart vi kan med ett svar till dig på den adress du har uppgivit. Du får även en kopia på ditt meddelande skickad till den mejladress som du har angivit.

Var god fyll i fältet Text
Var god fyll i fältet Namn
Mejladressen ska ha formatet abc@abc.abc
Skicka

Tack för ditt meddelande!

Om du fyllde i din epostadress kommer du strax att få en kopia på meddelandet som skickats till oss.

Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt.

Hoppsan - något blev fel! Försök igen lite senare.

Tillståndsprocessen

Senast uppdaterad:

Samråd våren 2019

Senast uppdaterad:
Kontakta oss

Har du en fråga om innehållet på sidan kan du skicka in den här. Vi återkommer så snart vi kan med ett svar till dig på den adress du har uppgivit. Du får även en kopia på ditt meddelande skickad till den mejladress som du har angivit.

Var god fyll i fältet Text
Var god fyll i fältet Namn
Mejladressen ska ha formatet abc@abc.abc
Skicka

Tack för ditt meddelande!

Om du fyllde i din epostadress kommer du strax att få en kopia på meddelandet som skickats till oss.

Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt.

Hoppsan - något blev fel! Försök igen lite senare.

Omgivningskontroll och besiktningar

Senast uppdaterad:

Frågor och svar

klicka-pa-fragan-eller-plustecknet-bredvid_-for-att-falla-ut-svaret13445
Klicka på frågan eller plustecknet bredvid, för att fälla ut svaret
 • Varför byggs Nya Östbergatunneln?

  Den tunnel som tar hand om dagvattnet från Söderort idag är sammankopplad med utloppsledningarna från Henriksdals reningsverk. Det medför flera problem. Ett exempel är att det blir så trångt i ledningarna vid kraftiga regn att avloppsvatten ibland måste bräddas och släppas ut orenat. Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn. Havsnivån beräknas också bli högre i framtiden, vilket försämrar kapaciteten på vattenledningarna.

  Genom att separera dagvattnet från reningsverkets avloppsvatten kan vi undvika att behöva släppa ut orenat avloppsvatten vid skyfall. Tunneln blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden.

  Läs mer om Dagvatten i Stockholm

 • Var kommer den nya tunneln att dras och hur lång blir den?

  Nya Östbergatunneln byggs från norra Hammarbyhöjden och passerar under Hammarbybacken, Sickla kanal, Sickla udde, Värmdöleden, Henriksdalsberget mynnar sedan ut i Saltsjön vid Finnboda. 

  • Huvudtunnelnns längd blir ca 2100 meter och börjar i Sickla och avslutas vid strandpromenaden i Finnboda.
  • Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget).
  • Tunneln blir ca 20 m2 (4x5 meter).
  • Tunneln kommer att luta med 1 promille, dvs 1 meter per 1000 meter. 

  Tunnelsträckningen under mark

 • Varför har ni valt den tunnelstäckningen?

  Tunnelsträckningen behöver anpassas till både geologiska förutsättningar och andra tunnlar i området. Vi behöver bland annat ta hänsyn till andra avloppsledningar som ansluter till Henriksdals reningsverk och till nya tunnelbanan som byggs ut till Nacka.

 • När startar bygget och hur länge ska det pågå?

  Enligt planen ska tunneln börja byggas 2022 och vara klar 2026.

 • Hur påverkas miljön av tunnelbygget?

  Grundvatten

  När en tunnel byggs sänks grundvattennivån lokalt och sättningar i känsliga lerområden kan uppkomma. I det här skedet är det ännu inte utrett vilka lerområden längs Nya Östbergatunneln som kan komma att påverkas av en grundvattensänkning. En grundlig inventering kommer att utföras för hela området inom 150 meter från den planerade tunnelkorridoren. Under projektet genomför vi åtgärder för att undvika skadlig grundvattenpåverkan från tunnelbygget.

  Luft

  När vi spränger uppstår en kortvarig förhöjd halt av spränggaser i anslutning till schakt och tunnelmynningar. Gaserna späds ut och sprids tämligen fort i omgivningsluften och bedöms inte innebära några hälsoeffekter eller medverka till att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids.

  Naturmiljö och friluftsliv

  Bedömningen är att inga naturvärden påverkas negativt av tunneln, varken under bygg- eller driftskedet. Tunneln passerar under Nackareservatets del i Sickla park där växtligheten sannolikt inte är beroende av grundvattnet som kan påverkas under byggskedet. Under byggskedet kommer rekreationsmöjligheterna längs strandpromenaden i Finnboda att begränsas något. Strandpromenaden kommer dock att vara tillgänglig under hela byggskedet.

  En naturvärdesinventering har utförts vid de båda tunnelmynningarna. Inventeringen används som en del av underlaget när Mark- och miljödomstolen tar beslut om tillstånd. 

 • Hur påverkas jag som närboende av bygget?

  De planerade arbetena påverkar boende, verksamheter och miljö under byggtiden.

  När vi borrar och spränger kan du som bor i närområdet höra buller och vibrationer. Buller kommer främst att höras i närheten av de båda tunnelmynningarna och i strandkanten där tunnelns utlopp ska anläggas.

  För att inte skada byggnader gör vi en riskanalys och tar fram vilka vibrationsnivåer byggnaderna i området tål för att inte skadas. Vi anpassar sprängsalvorna så att ingen byggnad ska ta skada när vi spränger.

  Vårt mål är att störa boende så lite som möjligt. De som direkt berörs av tunnelbygget eller av transporter från bygget kommer att få löpande information. I ett område som sträcker sig cirka 150 meter utanför tunnelkorridoren kommer byggnader, brunnar med mera att inventeras inför bygget av tunneln.

 • Hur kommer jag att påverkas av transporterna?

  När tunneln byggs behöver jord, berg- och muddermassor samt byggmaterial transporteras. Bergmassorna transporteras ut via arbetstunnlarna och vidare med lastbil till mottagningsanläggningar. Antalet fordon per dygn kommer att styras av vilken volym som kan transporteras per fordon. Lastning sker direkt i tunneln, ingen omlastning sker på etableringsytan.

  Byggvägen från etableringen i Hammarbyskogen är fortfarande under utredning. Byggvägen kommer att samordnas med Exploateringskontorets projekt Sjöstadshöjden. 

  Byggvägen från etableringen vid Finnboda är planerad enligt markeringen på kartan nedan.

  Etablering och transportvägar vid Finnboda

  Etablering och transportvägar vid Finnboda.

 • Finns det risk att min energibrunn/bergvärme förstörs?

  Energibrunnar som ligger närmast tunneln kan komma att påverkas, direkt genom tunnelns läge och indirekt genom att grundvattensänkning kan minska uttagseffekten.

  Om du har en energibrunn som påverkas kommer du att ersättas fullt ut för det.

 • Hur mycket störs närboende av byggprojektet?

  När vi spränger märks det för dig som bor i närheten, både som stomljud när vi borrar och som en knall vid själva sprängningen. Störningarna från sprängningar och borrljud är som högst när tunnelfronten är som närmast bostaden. Allteftersom tunneln drivs framåt avtar ljudet. 

  Sprängningar kan höras långt bort från sprängplatsen under en längre period. Sprängningar sker normalt 1-2 gånger per dag och är över på några sekunder.

 • Blir närboende störda av tunga transporter?

  Ja, det förekommer tunga transporter i de områden där vi spränger eftersom vi behöver transportera bort bergmassorna från sprängningarna. Lastbilarna utgår från byggetableringarna och måste följa särskilt anvisade vägar. Antalet transportrörelser varierar under byggprocessen.

 • Kan jag få ersättningsboende om jag störs av buller?

  Grundregeln är att den som drabbas av ljud över Naturvårdsverket riktvärde på 45 dBA dagtid respektive 35 dBA under kvällstid under mer än en vecka erbjuds ersättningsboende. Men det kan också spela in om man till exempel jobbar hemma, är pensionär eller om man har ett jobb som gör att man behöver sova på dagen. Om du skulle känna att störningen blir så jobbig att du inte kan bo kvar hemma så är du garanterad ersättningsboende under den period då överskridandet pågår. 

Senast uppdaterad:
Kontakta oss

Har du en fråga om innehållet på sidan kan du skicka in den här. Vi återkommer så snart vi kan med ett svar till dig på den adress du har uppgivit. Du får även en kopia på ditt meddelande skickad till den mejladress som du har angivit.

Var god fyll i fältet Text
Var god fyll i fältet Namn
Mejladressen ska ha formatet abc@abc.abc
Skicka

Tack för ditt meddelande!

Om du fyllde i din epostadress kommer du strax att få en kopia på meddelandet som skickats till oss.

Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt.

Hoppsan - något blev fel! Försök igen lite senare.