Till sidans huvudinnehåll

Åk 1–3

Åk 1–3

Lärarhandledning och presentationer

laroplanen11270
Läroplanen
 • Koppling till läroplanen för årskurs 1–3

  I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur det här med kranvatten, avloppsvatten och sopor fungerar i en stor stad som Stockholm. Ni får också kunskap om hur ni tillsammans med oss kan arbeta för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

  Materialet ger eleverna insikt i att deras egen livsstil har betydelse för vår miljö och vårt samhälle och ger dem många tips på hur de konkret kan bli mer miljövänliga.

  Skolans uppdrag

  Skolan har ett tydligt uppdrag att ge eleverna ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse. Så här står det i läroplanen under rubriken Skolans uppdrag:

  Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer nämns bland annat följande kunskapsmål:

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö och samhället

  Förmågor

  Vår förhoppning är att det här skolmaterialet och dess övningar ska kunna bidra till att utveckla flera av de förmågor som nämns i läroplanen, t ex:

  Elevernas förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi/fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet/energi/teknik/miljö/samhälle (Bi, Fy, Ke),
  • värdera lösningar på olika miljö - och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (Ge),
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sh),
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk),
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Hkk).

  Centralt innehåll Årskurs 1–3

  Frågor om vatten och sopor tas upp i både de naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena. Vårt material berör bland annat följande i läroplanen för Årskurs 1–3:

  Samhällsorienterande ämnen

  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag
  • Centrala samhällsfunktioner

  Naturorienterande ämnen

  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  • Vattnets olika former.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

  För att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande med materialet berörs även andra ämnen i flera av våra övningar, t ex bild (framställning av berättande bilder) och svenska (skapande av texter där ord och bild samspelar).

  I den mån klassen läser hem- och konsumentkunskap under Årskurs 1–3 finns även flera beröringspunkter då materialet tar upp Återvinning och miljömärkningar.

Senast uppdaterad:

Experiment och övningar

Senast uppdaterad:

Filmer om vatten, avlopp och sopor

Senast uppdaterad:

Inspiration för lärare

Senast uppdaterad:

Samarbete med Baltic Sea Science Center

Senast uppdaterad: