Till sidans huvudinnehåll

Ny fas i bygget av slamanläggningen

2024-01-24 När Henriksdals reningsverk är ombyggt kommer reningsverket att producera mer slam än tidigare. Vi uppgraderar därför reningsverket med en ny slamanläggning som får ny slamförtjockning och ny slamavvattning med inbyggd slamutlastning.

Bygget befinner sig nu i installationsfasen. Samtidigt pågår renoveringar av befintliga slamtankar och rötkammare. Dessutom ska slamtankarna kompletteras med en ny slamkylningsbyggnad.
 
Vad är då slam och vad används det till? Slam är det fasta materialet som separeras när avloppsvattnet renas och som tas tillvara och återanvänds som resurs för samhället. Först minskas vatteninnehållet i slammet i förtjockarskeppen nere i berget. Därefter behandlas slammet i rötkammarna, där det bryts ned av bakterier och omvandlas till biogas. Efter rening kan biogasen användas som fordonsbränsle.
 
Det rötade slammet förvaras tillfälligt i slamtankar innan det avvattnas. Det avvattnade slammet är rikt på näringsämnen som kväve och fosfor och är REVAQ-certifierat, vilket gör det lämpligt att använda som gödsel på åkermark.
 
Här kan du se bilder från anläggningen:
 
Torrslamsilos.jpg
 
slam till nyhet_1.jpg
 
slam2.jpg
 
 
slam3.jpg