Till sidans huvudinnehåll

PFAS

Stockholmarna får sitt dricksvatten från Mälaren. Regelbundet tas prover i Mälaren, på vattenverken, samt ledningsnätet och hos våra kunder.

Varje år tar Stockholm Vatten och Avfall cirka 6 500 vattenprover i hela produktionskedjan från Mälaren till kund för att säkerställa dricksvattenkvaliteten. För att säkerställa god dricksvattenkvalitet finns Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) som alla dricksvattenproducenter måste följa. Föreskrifterna ställer krav på bland annat hur dricksvattnet ska beredas och kvalitetssäkras.

Stockholm Vatten och Avfall tar prover och analyserar kontinuerligt förekomst av eventuella föroreningar i vatten från Mälaren och dricksvattnet ute i tappkranen hos konsumenterna, däribland PFAS, högfluorerade ämnen. PFAS, som är en grupp av olika ämnen, är syntetiskt framställda kemikalier som finns i en mängd produkter till exempel stekpannor med teflon, kosmetika och funktionskläder.

Nya dricksvattenföreskrifter 

Från och med januari 2023 infördes nya dricksvattenföreskrifter av Livsmedelsverket i Sverige. Dessa är baserade på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten och EFSA (European Food Safety Authority). Som medlem i EU måste länderna minst följa EU:s krav i enlighet med dricksvattendirektivet, men Sverige har valt att sätta ännu strängare krav med avseende på PFAS. Livsmedelsverket har beslutat i sina dricksvattenföreskrifter att från och med januari 2026 gäller nya gränsvärden för summan av PFAS21* på 100 nanogram/liter och summan av PFAS4** på 4 nanogram/liter. Fram till att de nya gränsvärdena börjar gälla, januari 2026, ska vattenverk i Sverige undersöka PFAS-halter.

Från och med januari 2023 ingår PFAS i Stockholm Vatten och Avfalls ordinarie program för egenkontroll, i enlighet med föreskrifterna. PFAS redovisas därmed med övriga kravställda parametrar i dricksvattendeklarationer. 

Låga PFAS-halter i Mälaren

Granskningen av Stockholm Vatten och Avfalls resultat för PFAS-ämnen visar att halterna i Mälaren för PFAS21* ligger långt under de nya gränsvärdena, mindre än 10 nanogram/liter i jämförelse med gränsvärdet på 100 nanogram/liter. För PFAS4** ligger halterna i Mälaren på låga nivåer, nära de bakgrundshalter man sett i miljön i Sverige. Med bakgrundshalter menas diffus påverkan som inte kan kopplas till någon specifik källa, dessa halter ligger kring 0,5-10 nanogram/liter i Sverige.

De uppmätta resultaten för PFAS4 visar att halterna i Mälaren ligger kring det nya gränsvärdet på 4 nanogram/liter. Föregående års undersökningar på dricksvattnet sammanställs i Stockholm Vatten och Avfalls dricksvattendeklarationer för Lovö och Norsborgs vattenverk. Där PFAS-resultaten framgår för respektive vattenverk. 

Forskningsprojekt för nya reningsmetoder

Stockholm Vatten och Avfall har sedan flera år tillbaka forskningsprojekt som testar nya reningsmetoder för att ge underlag till beslut för den framtida dricksvattenförsörjningen. Det tar lång tid och är kostsamt att införa nya reningssteg, men redan nu är arbetet med ombyggnation igång. Vi kommer även fortsättningsvis kontrollera PFAS och följer utvecklingen av kommande nya lagar, regler och förordningar samt vidtar åtgärder om så behövs. Stockholm Vatten och Avfall arbetar även aktivt med uppströmsarbete för att få en bättre bild av utsläppskällorna av PFAS som påverkar Mälaren. Genom att uppmärksamma vikten av att åtgärder görs vid utsläppskällan arbetar vi för att långsiktigt minska tillförsel av PFAS till Mälaren, vilket är det bästa både för våra ekosystem och för människors hälsa.

Dricksvatten — vårt mest kontrollerade livsmedel

Det svenska kranvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och kommer även i fortsättningen att vara det. Många dricksvattenproducenter kommer att behöva vidta åtgärder som innebär ökade kostnader för vattenverken och VA-branschen. Förekomsten av PFAS i dricksvattnet och kostnaderna för att sanera och rena bort dessa kemikalier bör läggas där den hör hemma: hos de som producerar, säljer och sprider PFAS. Det är oerhört viktigt att fortsätta skydda Mälaren från PFAS-föroreningar.

En ny rapport från paraplyorganisationen European Pesticide Action Network (PAN Europe) visar att halterna av PFAS-typen TFA (trifluorättiksyra) är höga i Europas sjöar och vattendrag. TFA återfinns i princip överallt i miljön. Det beror på att TFA är extremt svårnedbrytbar samt ett mycket mobil ämne, det vill säga sprids lätt via luft och vatten. Dessutom så är TFA en nedbrytningsprodukt från andra PFAS-ämnen och kan bildas då dessa bryts ned i miljön.

Det svenska ytvattensprovet togs i Mälaren och visade på en halt som överskrider det föreslagna gränsvärdet på 500 nanogram per liter. Resultaten från de prover som Stockholm Vatten och Avfall tagit visar på halter som ligger under det föreslagna gränsvärdet. Vi kommer fortsättningsvis att genomföra egna provtagningar i både råvatten och dricksvatten för att få en bättre bild.

För mer information läs vidare på Svenskt Vattens webbplats

Vad kan du göra?

Som medveten konsument kan man fråga eller kontrollera om impregneringssprayer för kläder och skor är fria från högfluorerande ämnen, vilket i så fall visar att de inte innehåller PFAS. Att handla miljömärkta produkter är också generellt bra.

När det gäller andra produkter kan det vara svårt att säkert veta om de innehåller PFAS, men fråga gärna när du handlar om produkten innehåller PFOA (ett annat namn) eller andra fluororganiska ämnen för att på så vis sätta ljus på frågan inom handeln. Som konsument har man dessutom rätt att få svar inom 45 dagar om ett ämne på listan finns i produkten i över 0,1 %.

*PFAS 21 är benämningen för summan av halter av 21 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS 21 är: Perfluorbutansyra (PFBA), Perfluorpentansyra (PFPA), Perfluorhexansyra (PFHxA), Perfluorheptansyra (PFHpA), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluordekansyra (PFDA), Perfluorundekansyra (PFUnDA), Perfluordodekansyra (PFDoDA), Perfluortridekansyra (PFTrDA), Perfluorbutansulfonsyra (PFBS), Perfluorpentansulfonsyra (PFPS), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS), Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluornonansulfonsyra (PFNS), Perfluordekansulfonsyra (PFDS), Perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS), Perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS), Perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS), Fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS)

** PFAS4 är benämningen för summan av halter av 4 olika PFAS-ämnen. De PFAS som ingår i PFAS4 är: Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), Perfluoroktansyra (PFOA), Perfluornonansyra (PFNA), Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)