Till sidans huvudinnehåll

Avgift för vatten och avlopp

Avgift för vatten och avlopp

Va-avgiftens konstruktion

Senast uppdaterad:

Villor och övriga småhus (1-2 bostadsenheter)

Senast uppdaterad:

Gruppanslutna villor och småhus (fler än 2 bostadsenheter)

Senast uppdaterad:

Flerbostadshus, industrier och andra fastigheter 2021

Senast uppdaterad:

Industriavloppstaxa

industriavloppstaxa3450
Industriavloppstaxa
 • Verksamheter som berörs

  De verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga (A-, B- och C-verksamheter) enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är skyldiga att betala industriavloppstaxa om fastställda gränsvärden för utsläpp till spillvattennätet överskrids. Stockholm Vatten och Avfall kan även komma att debitera ej tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter om dessa bedrivs inom exempelvis följande branscher:

  • Livsmedelsproduktion
  • Vattentextiltvätteri

  Stockholm Vatten och Avfall kan genomföra stickprovskontroller för att verifiera provtagningarna som ligger till grund för debiteringen av industriavloppstaxa.

  Vid exempelvis infrastrukturprojekt kan länshållningsvatten/byggvatten uppstå. Om utsläpp till spillvattennätet sker från sådana verksamheter ska verksamhetsutövarna följa de riktlinjer som finns. 

  Riktlinjer för byggentreprenörer

  Oönskade föroreningar

  Om det spillvatten som kommer till reningsverket innehåller oönskade föroreningar gäller utöver ovanstående även andra riktlinjer. Tungmetaller, stora mängder fett och avvikande pH är exempel på sådant som kan innebära driftstörningar eller allvarliga skador på reningsverk och ledningsnät. Dessutom kan utsläppen från reningsverken till omgivningen öka. Stockholm Vatten och Avfall har därför tagit fram riktlinjer för vad ett spillvatten får innehålla. Om spillvattnet inte uppfyller Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer kan lokal rening vid respektive verksamhet vara nödvändig.

  Generella riktlinjerna för vad spillvatten får innehålla 

  Riktlinjer som berör specifika branscher, exempelvis fordonstvättar

 • Industriavloppstaxans konstruktion

  En effekt kan också vara att industrin minskar sin belastning på reningsverken.
  Förutom industriavloppstaxan betalar industrin brukningsavgifter (fasta och rörliga) som utgår för normalt smutsat spillvatten, så kallat hushållsvatten. Utgångspunkten i Vattentjänstlagen till taxedifferentiering för industriavloppsvatten är regeln om att avgiftsskyldigheten skall fördelas efter
  skälig och rättvis grund.

  Alla kostnader som berör reningsverken och de kostnader för central administration som kan hänföras till avloppsvattenreningen ingår i kostnadsunderlaget för industriavloppstaxan. Fördelning av reningskostnaden på respektive substans är specifik för Stockholm Vatten och Avfall. Ingen avgift antas vara flödesberoende. Eventuell flödesreglering eller avgift för till exempel högt flöde får skötas via avtal.

  Avtal eller överenskommelse skall träffas med varje industri som skall betala industriavloppstaxa. Där beskrivs hur ofta flödesmätningar, provtagningar och analyser skall göras på industrins avloppsvatten.

  Mät- och kontrollpunkter skall också anges. Industrin bekostar provtagningar och analyser som även kan utföras av dem om de är ackrediterade för detta.

  Ämne Avgift/kg ex moms (kr) Avgift per kg inkl moms (kr)
  Suspenderat material (Susp.) 2,80 3,50
  Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) 4,54 5,67
  Totalfosfor (Ptot) 71,28 89,10
  Totalkväve (Ntot) 41,49 51,86

   

  Debitering av industriavloppsavgifter sker normalt två gånger per år.

  Förutsättningen för att ovanstående avgifter får tas ut är att föroreningshalten överskrider följande gränsvärden:

  Ämne Gränsvärde (mg/l)
  Suspenderat material (Susp.) 300
  Oorganiskt suspenderat material 100
  Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) 250
  Totalfosfor (Ptot) 10
  Totalkväve (Ntot) 45
Senast uppdaterad:

Särskilda serviceåtaganden

Senast uppdaterad:

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Senast uppdaterad: