Till sidans huvudinnehåll

Taxor för vatten och avfall 2024

VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 är beslutad. Taxan för en villa höjs med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

VA-taxan höjas med 118 kronor per månad för en villa

Avgiften för vatten och avlopp höjs med 25 procent i Stockholm och Huddinge från 1 januari 2024. Det motsvarar en avgiftsökning för en genomsnittlig villa (typhus A) med 118 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet (typhus B) föreslås ökningen bli ungefär 60 kronor per månad.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Vi har i uppdrag att trygga och säkra det växande Stockholms och Huddinges dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida generationer. Just nu gör vi mycket stora investeringar för framtiden. Avloppsreningen byggs om och moderniseras för ett renare Östersjön i Stockholms största miljöprojekt. Dricksvattenreningen moderniseras och byggs ut i ett långsiktigt program som innefattar ett nytt reningsverk, utökning av ledningsnätet och renoveringar av samtliga vattentorn.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Den höjs med i genomsnitt 14 procent från 1 januari 2024 men den faktiska höjningen är beroende på vilken sorts fastighet/byggnad som ansluts. Anläggningsavgifterna höjs till ungefär 296 000 kronor för en genomsnittlig villa (typhus A), vilket motsvarar 7 procent. För ett genomsnittligt flerbostadshus (typhus B) är motsvarande höjning 20 procent till ungefär 763 000 kronor.

I Stockholm och Huddinge kostar en liter gott rent dricksvatten endast några öre.

VA-taxan gäller för Stockholm och Huddinge. Taxan för 2024 beslutades av kommunfullmäktige i Huddinge den 6 november och Stockholm den 27 november 2023. Alla priser är inklusive moms.

Avfallstaxan ökas med drygt 30 kronor per månad

Stockholms avfallstaxa täcker kostnaderna för avfallshanteringen som strävar mot stadens höga miljömål. Den är konstruerad för att styra mot en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering med ökad sortering samt god arbetsmiljö för personalen. Från 1 januari 2024 görs en genomsnittlig höjning på 24 procent för flerbostadshus och verksamheter. Hämtning av utsorterat matavfall från flerbostadshus kommer även fortsatt vara avgiftsfri. Det innebär att avfallstaxan ökar med 33 kronor per månad för en genomsnittlig lägenhet.

För en- och tvåfamiljshus görs en ökning på 13 procent för den som har hämtning varannan eller var fjärde vecka, jämfört med år 2023. Höjningen blir 25 procent vid hämtning varje vecka. Kostnadsökning blir 31 kronor per månad för en genomsnittlig villa. För villakunder baseras avfallstaxan på hämtningsfrekvensen samt på avfallets vikt samtidigt som hämtningen av matavfall är fortsatt gratis. Det gör att den som sorterar sitt avfall premieras. Att ha hämtning varje vecka är dyrt, att ha hämtning varannan eller ännu hellre var fjärde vecka kostar mycket mindre. Extra mycket lönar det sig att vara bra på att sortera ut sitt matavfall.

Avfallstaxan gäller i Stockholms stad och beslutades av kommunfullmäktige den 27 november 2023. Alla priser är inklusive moms.

Priser och avgifter för sophämtning och VA