Till sidans huvudinnehåll

Backventiler

Vi får många frågor om backventiler och om de kan installeras som en hjälp mot översvämningar. Här hittar du mer information.

En backventil är en ventil som installeras på servisledningen för att skydda fastigheten mot att avloppsvatten från avloppsledningen i gatan inte tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

När sätter Stockholm Vatten och Avfall in backventiler?

Utifrån inkomna skadeståndsanspråk utreder vi de områden som drabbats av översvämningar. I utredningen ingår bland annat flödesmätningar och kapacitetsutredningar. Först när utredningarna är klara kan vi se om vi som VA-huvudman har brustit i vårt ansvar om att leda bort avloppsvatten och vilka åtgärder på ledningsnätet som därmed behöver göras.

Stockholm Vatten och Avfall vill skapa långsiktiga och robusta system. Backventiler är inte en lösning för systemet som helhet eftersom den inte löser grundorsaken till problemet. Risken är att vi flyttar översvämningsproblemen till omkringliggande hus och områden och osynliggör den underliggande grundorsaken till översvämningen. Vi sätter därför endast in backventiler i ett fåtal fall där det är enda lösningen efter att vi gjort våra utredningar.

Kan jag som kund sätta in en backventil?

Du som kund kan på eget initiativ installera och underhålla en backventil på den egna fastigheten. Men installation kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem och kan inte installeras i alla anläggningar. Tänk på att det är du som kund som ansvarar för backventilen.

Innan du installerar en backventil är det är viktigt att du säkerställer att du inte har några egna dagvattenanslutningar på ledningen där backventilen ska sitta. När ventilen är stängd skulle dagvattnet inte kunna ta sig ut till ledningen i gatan utan blir kvar i fastigheten.

Vad ska jag tänka på om jag sätter in en backventil?

Backventilen kräver regelbunden tillsyn och skötsel. Följ tillverkarens skötselinstruktioner. Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd eller kan orsaka större skada på fastigheten.

Viktigt också att tänka på är att när backventilen är stängd kan avloppsvattnet inte spolas ut från den egna fastigheten utan att blir kvar och riskerar att ”dränka fastigheten”.

Du kanske också vill läsa om...

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar

Förebygg översvämningar i ditt hus

För att minska risken för eventuella skador vid översvämning kan du i förebyggande syfte genomföra åtgärder på din fastighet.

Felsök var vattenläckan sitter

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

Se alla artiklar inom det här ämnet