Till sidans huvudinnehåll

Anslutning

Senast uppdaterad:

Förbindelsepunkten

andra-forbindelsepunkter1411
Andra förbindelsepunkter
  1. När fastighetens vatteninstallation är ansluten till en allmän ledning inom fastigheten, är förbindelsepunkten för vatten belägen på servisledningen i den fog vid servisventilen som befinner sig närmast installationen.
  2. När fastighetens avloppsinstallation är ansluten till en allmän ledning inom fastigheten, är förbindelsepunkten för avlopp belägen på servisledningen i den fog som befinner sig närmast den allmänna ledningen.
  3. Om fastighetens avloppsinstallation är ansluten till en avloppstunnel via eget borrhål, är förbindelsepunkten för avlopp belägen vid borrhålets anslutning till tunneln.
  4. Om fastighetens va-installationer är kopplade till den allmänna va-anläggningen genom på tomtmark belägna, gemensamma ledningar, är förbindelsepunkten på varje sådan ledning belägen 0.5 meter utanför den fastighets gräns, där gemensam ledning går ut i gatumark eller annan allmän mark. Förbindelsepunkten är gemensam för samtliga berörda fastigheter.
  5. För byggnad eller annan anordning på allmän mark, vars vatteninstallation är kopplad till den allmänna anläggningen, är Förbindelsepunkten för vatteninstallationen belägen på servisledningen i den fog vid servisventilen som befinner sig närmast installationen.
  6. En byggnad eller annan anordning på allmän mark, vars avloppsinstallation blivit kopplad till den allmänna anläggningen, har sin förbindelsepunkt belägen vid den fog på servisledningen som befinner sig närmast avgreningsstället på den allmänna ledningen.
  7. Om villkoret för att en viss fastighet ska få bruka den allmänna va-anläggningen är att fastighetsägaren bekostar ledningar till punkter belägna på längre avstånd än 0.5 m från fastighetens gräns, är dessa punkter förbindelsepunkter för va-installation.
Senast uppdaterad:

Webbformulär för servisanmälan

Senast uppdaterad:

Blanketter för servisanmälan (utskrift)

Senast uppdaterad:

Lätt trycksatt avlopp (LTA)

Senast uppdaterad:

Servisledningar och ansvar

Senast uppdaterad:

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Senast uppdaterad:

Beräkna din anläggningsavgift

Senast uppdaterad: