Till sidans huvudinnehåll

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Ugglevikens vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm byggdes 1935 och är ett av våra äldsta vattentorn. Nu behöver det förnyas och få större volym. Därför planerar vi att ersätta det nuvarande tornet med ett helt nytt.

Start:
2024
Förväntas klart:
2029
Plats:
Uggleviken, Lill-Jansskogen
Område:
Norra innerstaden

Vad?

Vi planerar att bygga ett nytt vattentorn i Uggleviken för att kunna motsvara de framtida behoven av dricksvatten.

Varför?

Vattentornet är gammalt och behöver rustas upp, och det behöver bli högre för att inte hindra kapaciteten i andra vattentorn. För att klara det bygger vi ett nytt torn.

Om Ugglevikens vattentorn

Ugglevikens vattentorn har till uppgift att lagra och utjämna förbrukningen av dricksvattnet över dygnet. Vattentornet är en viktig del i leveransen av dricksvatten hem till dig.

Det nuvarande vattentornet i Uggleviken är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas. Samtidigt visar förstudier att tornet behöver bli 5 meter högre och få 50 procent större volym. Men eftersom det inte går att renovera och bygga om tornet för att motsvara de behoven, planerar vi att ersätta det nuvarande tornet med ett nytt.

Varför behöver vi bygga ett nytt vattentorn?

Vattentornet i Uggleviken är helt enkelt för gammalt, men också för lågt, och blir därför ett hinder för att nyttja våra andra vattentorns fulla kapacitet. Men genom att höja den så kallade bräddnivån för vattentornet med 5 meter kan vi förbättra leveranssäkerheten, upprätthålla god vattenomsättning och samtidigt hålla ett högre tryck på vattnet i hela innerstaden.

Illustrationerna nedan visar hur det fungerar.

uggleviken-nulage_805x394.jpg

Vattenvolymen i tornet behöver öka med 50 procent, från 18.000 m3 till 27.000 m3.

uggleviken-nybyggd_805x394.jpg

Genom att höja bräddnivån med 5 meter kan vi förbättra bl.a. leveranssäkerheten.

Var ska nya tornet byggas?

Stadens ledningsnät är byggt utifrån att det ligger ett vattentorn på samma plats som det nuvarande, och det skulle medföra stora konsekvenser att lägga det nya tornet på en annan plats i Stockholm. Lokaliseringen är utredd och utredningen finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Utformning och detaljplan

Ugglevikens vattentorn syns över stora delar av Stockholm redan i dag, och eftersom det nya tornet behöver bli högre, kommer det att bli ett landmärke i Stockholms stadsbild. Det ställer krav på att det nya tornet utformas med en medveten och omsorgsfull arkitektonisk gestaltning, och syftet är att det nya tornet ska anpassas till platsens mycket höga kultur- och naturvärden. Därför har stadsbyggnadsnämnden beslutat att en detaljplan behöver tas fram. 

Ugglevikens vattentorn ligger utanför detaljplanelagt område i Nationalstadsparken och en detaljplaneprocess pågår just nu för att möjliggöra förnyelsen. Projektet kommer, efter att detaljplanen fått laga kraft, att kräva bygglov samt övriga tillstånd.

Gestaltning av det nya vattentornet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 28 maj 2020 om planuppdrag för detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra ett nytt vattentorn i Uggleviken. Stadsbyggnadsnämnden uttalade särskilt att processen kring vattentornets gestaltning bör ske genom parallella uppdrag. 

Det parallella uppdraget genomfördes under hösten 2020, där en öppen inbjudan för arkitektkontor genomfördes och tre kontor kvalificerade sig till det parallella uppdraget; &Rundquist tillsammans med Nivå och ELU, White Arkitekter tillsammans med ELU samt Wingårdhs Arkitekter tillsammans med SWECO. 

En bedömningsgrupp som bestod av personer med kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, konstruktion och anläggningar för dricksvatten utvärderade förslagen och landade i att Wingårdhs Arkitekters förslag hade bäst förutsättningar att arbeta vidare med. Det är detta förslag som nu ligger till grund för den föreslagna gestaltningen i planprocessen. 

Tidplan

Samråd genomfördes under tiden 1 juni till och med 7 september 2021.
Handlingar kring detta hittar du på: Stadsbyggnadskontorets hemsida

Kommunfullmäktige antar den föreslagna detaljplanen om uggleviksreservoaren.

Detaljplanen överklagad. Läs mer om planprocessen på Stadsbyggnadskontorets hemsida

 

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Rickard Andersson

Programledare

Telefon: 08-522 120 00

E-post: rickard.andersson@svoa.se