Till sidans huvudinnehåll

Ny bedömning av tid och kostnad för projekt Stockholms framtida avloppsrening

2023-11-29 Stockholm Vatten och Avfalls nödvändiga projekt för att säkra Stockholms Framtida Avloppsrening gör nu en revidering av tidplan och budget.

Stockholms framtida avloppsrening, SFA, är Stockholms största och mest betydelsefulla miljöprojekt som bidrar till att avsevärt förbättra vattenkvaliteten i Östersjön och Mälaren samtidigt som vi ökar reningskapaciteten. Projektet är en nödvändig investering för att hantera vattenrening som uppfyller moderna krav.

I projektet bygger vi om och installerar ny reningsteknik i Henriksdals reningsverk, så att vi kan rena mer avloppsvatten samtidigt som det blir renare innan det släpps ut i Östersjön. Vi bygger ut och moderniserar Sicklaanläggningen och bygger en ny avloppstunnel från Bromma till Sickla. Därefter kan Bromma reningsverk avvecklas.

En omfattande analys av projektet visar att tidplan och budget behöver revideras. Det nya genomförandebeslutet omfattar en beräknad budget om 19,5 miljarder kronor med färdigställande av projektet 2031.

Orsakerna är flera. Man kunde inte förutse komplexiteten i projektet från början och Henriksdals reningsverk har visat sig vara i sämre skick än vad som var känt initialt. Miljötillstånd och överklaganden har orsakat kraftiga förseningar. Det rådande världsläget och stigande räntor ger en het marknad där priserna ökar kraftigt i hela branschen.

Den reviderade tidplanen innebär att

  • Sicklaanläggningen blir klar 2028
  • Henriksdals reningsverk blir klart 2031
  • Avloppstunneln blir klar 2026 med oförändrad tidplan

Detta händer nu

Stockholm Vatten och Avfall fortsätter sitt uppdrag med att genomföra projektet och det är fortsatt produktion i alla delar av projektet. Stockholm Vatten och Avfalls styrelse behandlar ärendet om förändrad tidplan och budget den 7 december och det tas sedan upp i kommunfullmäktige i början av 2024


Varför genomförs projektet Stockholms framtida avloppsrening?

Målet med projekt Stockholm framtida avloppsrening (SFA) är att skapa en långsiktig lösning för en effektivare rening av avloppsvatten som även medför fortsatt möjlighet till utbyggnad. SFA ger en förbättrad vattenkvalitet på det renade avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön i och med ny membranteknik.

Vi får också en avsevärt förbättrad vattenmiljö i Mälaren genom anslutning av flera bräddpunkter till den nya tunneln. Med den nya membrantekniken ges också bättre förutsättningar för att möta kommande krav, till exempel för rening av läkemedelsrester. Ny hantering av slam och rötning av slam kommer också innebära miljönytta, delvis tack vare produktion av gas men också då transporter av slam genom bostadsområden i Hammarby sjöstad och Bromma utgår i och med de nya anläggningsdelarna.