Till sidans huvudinnehåll

Fosforfällning i Drevviken

För att uppnå god vattenstatus i Drevviken genomförs åtgärder med fällning för att minska fosforhalterna som bidrar till övergödning i Drevviken. Insatsen är en del i det lokala åtgärdsprogram som tagits fram av Stockholms stad, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Haninge kommun, Stockholm Vatten och Avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund.

Start:
2022
Förväntas klart:
2024
Plats:
Drevviken
Område:
Övriga kommuner, Skarpnäck

Vad?

För att uppnå god vattenstatus i Drevviken genomförs åtgärder med fällning för att minska fosforhalterna och därmed övergödningen i Drevviken.

Varför?

Målet är att binda fosforn i vattnet så att den inte längre kan bidra till övergödningen.

Om fosforfällning

Fällningen av Drevviken sker med aluminiumklorid och är en beprövad metod som går ut på att binda fosforn i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödningen. På kort tid ger metoden lägre fosforhalter i vattnet, minskar algblomningarna och ger en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup.

Principen för fällning är densamma som vid dricksvattenframställning och metoden används för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar både i Sverige och internationellt.

Informationsmöte 2021

Ett informationsmöte om åtgärderna i Drevviken hölls 2021. Mötet hölls digitalt och spelades in. Det kan ses i sin helhet här.

Frågor/synpunkter

Frågorna nedan inkom under samrådsperioden eller under informationsmötet.

De grundare delarna av sjön är igenväxta vilket gör det svårt att bada, åka båt m.m. Kommer fosforfällningen även ge en effekt på de grundare delarna och kommer då mängden vattenväxter och vass att minska?

Det kommer troligtvis inte bli mindre vattenväxter på de grundare delarna. Detta beror främst beror på att det är grunt vilket gör det lätt för vattenväxter att rota sig och att siktdjupet är bra vilket gynnar växtligheten. Vattenväxter behöver tas bort manuellt.

Går det att göra en fosforfällning i de grundare delarna, t.ex. i kanalen?

Nej, det är för grunt. Behandling sker i de djupare delarna där ackumulationsbottnarna finns.

Ni säger att grundområdena är viktiga för fisk men idag finns det knappt någon fisk i sjön.

De grundare områdena med växtlighet utgör viktiga miljöer för fiskreproduktion och andra vattenlevande djur. Förhoppningsvis får man ett bättre fiske totalt sett i sjön.

Har den här behandlingen någon effekt på människor, t ex om man badar?

Man gör fällningen längre ner i vattenmassan, ej i ytvattnet. Kommer inte störa badande.

Det finns mycket vass i utloppet till Drevviken. Kommer en minskad halt i vattnet ge någon effekt på vassen?

Troligtvis kommer det inte ha någon effekt utan vassen behöver tas bort manuellt.

Var kommer man att börja behandlingen? Där det är djupast och mest fosfor? Varierar behandlingen beroende på djupet?

Det är inte helt bestämt än. Alla delar kan inte behandlas med fulla mängden fällningslösning på en gång utan man behandlar i flera omgångar.

Troligtvis kommer man börja med de absolut djupaste delarna då dessa kommer behöva flest överfarter samt att det är dessa delarna som bidrar till den största frisättningen. Efter det kommer man sannolikt börja med de grundaste delarna.

År två kommer man sedan sannolikt omigen börja med de djupaste delarna igen (då man omigen vill sprida ut den stora dosen som behöver appliceras där) följt av grundare delar igen och sedan gradvis börja med allt djupare delar varefter.

Långsjön har genomgått en fosforfällning men mår fortfarande inte så bra. Vad beror det på?

Långsjön har genomgått en fosforfällning vid två tillfällen, en gång på 1970-talet och en gång år 2006. Sjön är dock mycket grund vilket ger en sämre effekt. Effekten av fällningen har dessutom minskat och vi tillsätter dricksvatten för att få snabbare vattenomsättning i sjön.

Det stora problemet för sjön är den externa fosforbelastningen och det är mycket viktigt att den minskar. Det finns ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön med förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

2015 antog kommunfullmäktige i Stockholms stad ”Handlingsplan för god vattenstatus”. Denna handlingsplan anger vägen för att nå god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag, något vi enligt EU:s vattendirektiv ska göra. Åtgärder inom ramen för de lokala åtgärdsprogrammen är ett viktigt led i detta arbete.

Våren 2021 antogs det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken i Huddinge kommun, Tyresö kommun och Haninge kommun samt i Stockholm stad. I programmet finns ett antal förslag på åtgärder som alla syftar till att förbättra vattenkvaliteten i sjön och nå miljökvalitetsnormerna. Fällning med aluminium är en av insatserna.

Samråd 2021

Inför åtgärderna hölls ett formellt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Nedan finns PDF-filer med underlag respektive PM för åtgärderna. Observera att modifieringar har gjorts av tidsplan och kostnader sedan PM:et togs fram.