Till sidans huvudinnehåll

Så här funkar det

Så här funkar det

Ansvar

Café med uteservering och människor som fikar.
Senast uppdaterad:

Matavfallshämtning för restauranger och storkök

Senast uppdaterad:

Tekniska lösningar för matavfall i restauranger

tekniska-losningar-for-matavfall-i-restaurang7020
Tekniska lösningar för matavfall i restaurang och storkök
 • Matavfallskvarn till tank i restaurang och storkök

  Matavfallskvarn kopplad till separat tank kallas också Pumpbart matavfall. Det är bland annat så vi kallar det i vår avfallstaxa och abonnemang för tömning tecknas hos oss. 

  Det är ett eget slutet system. Kvarnen sätts i en bänk eller som ett eget inkast och det malda matavfallet transporteras till en tank. Tanken töms av en slambil från en separat koppling.

  Fördelar:

  • Systemet är bra ur livsmedelshygienisk synpunkt då luktproblem minimeras. Färre töming behövs vilket minskar tranportbehovet.
  • Systemet kan även användas där annan matavfallshämtning av arbetsmiljöskäl är komplicerat.
  • Matavfallet mals i avfallskvarn och samlas i en tank. Avfallet behandlas biologiskt och återvinns till biogas för fordon. Vid restauranger och storkök töms tanken av en slambil. I flerbostadshus hamnar det malda matavfallet i avloppsystemet.

  Alla restauranger måste ha en godkänd fettavskiljare och detta system kan inte ersätta en sådan. Läs mer om fettavskiljare här.

  Föreskrifter och bestämmelser

  Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt.

  Fastighetsägaren ansvarar för att anordna och underhålla utrymmen och utrustning som krävs för fungerande hämtning. Ansvaret kan i avtal skrivas över till nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på den egna fastigheten.

  Det är fastighetsägarens ansvar att söka eventuella bygglov och markupplåtelser för avfallsutrymmen.

 • Matavfallskvarn kopplad till fettavskiljare

  Kvarnen sätts in i anslutning till avloppet och använder helt eller delvis de befintliga avloppsledningarna. Principen är att före fettavskiljaren ska en slamtank installeras som fångar det mesta av matavfallet. Enbart en fettavskiljare är inte tillräckligt för att kraven på utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen uppnås om en kvarn installeras.

  För närvarande tecknas abonnemang för hämtning med någon av stadens godkända slamentreprenörer och de båda tankarna töms ofta samtidigt. Läs mer om fettavskiljare och hitta godkända hämtningsentreprenörer.

 • Matavfallskärl för restaurang och storkök

  Kärlhämtning kräver inga större investeringar för fastighetsägaren. Viss ombyggnation kan dock krävas och/eller inköp av kärlskåp.

  • Matavfallskärl rymmer 140 liter och ingår i abbonnemanget. Mått på kärlet: bredd 50 cm, djup 55 cm och höjd 110 cm. 
  • Ni får papperssäckar att sätta i kärlet av entreprenören vid hämtning.
  • Kärlen förvaras i soprum eller utomhus, så nära hämtfordonets angörningsplats som möjligt för att minska dragsträcka och kostnad.
  • Entreprenören gör kvalitetskontroller vid hämtning. Är matavfallet dåligt sorterat kontaktas verksamheten. Vid upprepade problem kan avfallsavdelningen på Stockholm Vatten avskaffa hämtningen.
  • Övriga krav kan skifta beroende på hämtställets specifika hämtförhållanden.
  • Avgiften debiteras efter antal tömda kärl.

  Regler kring avfallsutrymmet, brandskydd och transportväg är desamma som för vanliga kärl för husshållssopor. Läs mer här.

 • Hanteringstips för matavfallskärl
  • Vid beredningsplats och disk är det bra att ha små plastkärl som sedan töms i de större kärlen.
  • Fyll inte kärlen helt utan lämna minst 25 centimeter från ovankanten på kärlet. Kärlen får maximalt väga 60 kilo.
  • Förvara kärlen så svalt som möjligt och placera dem långt in i rummet för att undvika att annat än matavfall slängs i dem.
  • Kärl med felsorterat matavfall hämtas inte. Lägg över det som är felsorterat i de vanliga soporna eller beställ en extra hämtning.
  • Papperssäcken som medföljer placeras i kärlet. Häll därefter matavfall direkt i kärlet från t ex en hink.
  • Kärlen bör spolas ur och rengöras regelbundet så att de hålls rena och fräscha.
Senast uppdaterad: