Till sidans huvudinnehåll

Restaurang

och storkök

Livsmedelsanläggningar med utsläpp av processvatten

Om processvattnet släpps till spillvattennätet är det viktigt att verksamhetsutövaren säkerhetsställer att vattnet inte kan skada eller sätta igen ledningsnät och pumpstationer.

Processvatten från livsmedelsanläggningar kan bland annat innehålla rester av livsmedel, fett och partiklar som kan sätta igen ledningsnät och pumpstationer. Det är därför viktigt att du som verksamhetsutövare vidtar en rad åtgärder för att minska utsläppen till avloppsnätet. Exempel på åtgärder kan vara:

  • Om processvattnet innehåller större partiklar eller skal ska silar/filter monteras i golvbrunnar och andra utlopp innan utsläpp på spillvattennätet. Hålstorleken ska anpassas till partiklarnas storlek i utgående vatten så att dessa kan avskiljas. Hålstorleken i silar ska åtminstone motsvara sådana som finns i diskhoar i vanliga hushåll. Silar/filter får inte avlägsnas så länge utsläpp av processvatten pågår.
  • Vatten som innehåller finare partiklar ska passera sedimentation innan utsläpp sker på spillvattennätet. Sedimentationssteget ska dimensioneras så att tillräckligt mycket finpartikulärt material kan avskiljas.
  • Reningsutrustningen ska underhållas så att reningseffekten inte avtar. Kärl som används för att samla upp sedimenterade partiklar ska tömmas regelbundet.
  • Om reningsutrustning placeras utomhus ska denna skyddas från nederbörd och isbildning.
  • Om utgående processvatten avviker från pH-intervallet 6,5-10 ska vattnet neutraliseras innan utsläpp sker på spillvattennätet.
  • Om fetthalten1 i processvattnet riskerar att överskrida 50 mg/l ska en korrekt dimensionerad fettavskiljare installeras innan utsläppet sker på spillvattennätet.

Om halten av nedanstående ämnen riskerar att överskridas i det vatten som släpps på spillvattennätet ska provtagning genomföras. Om gränsvärdena överskrids kan en tilläggsavgift, industriutsläppsavgift, komma att debiteras.

  • Suspenderat material (Susp.) 300 mg/l
  • Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) 250 mg/l
  • Totalfosfor (Ptot) 10 mg/l
  • Totalkväve (Ntot) 45 mg/l

1 Mätt som avskiljbart fett. Avskiljbart fett = Eterlösligt fett – Emulgerat fett.
Version 1, oktober 2017