Till sidans huvudinnehåll

Om dagvattenutredningar

Om dagvattenutredningar

Frågor och svar

dagvattenutredningar13757
Dagvattenutredningar
 • Vad är syftet med en dagvattenutredning?

  En dagvattenutredning ska ge välunderbyggda förslag till dagvattenlösningar som motsvarar stadens principer och krav. Utredningarna används för att precisera hur dagvattnet ska hanteras – för större områden i samband med den tidiga planeringsfasen, och för ett avgränsat exploateringsområde i planbeskrivningen till en detaljplan.

  Läs mer om dagvatten i stadsbyggnadsprocessen.

 • Vad ska en dagvattenutredning innehålla?

  Innehållet i en dagvattenutredning måste anpassas efter förhållanden och behov i det enskilda fallet. För att underlätta arbetet har staden tagit fram en särskild checklista som ger vägledning för vad som ska finnas med i en dagvattenutredning. Med listans hjälp kan arbetet genomföras på ett enhetligt sätt.

  Läs mer om checklistan.

 • Vem beställer och bekostar dagvattenutredningar i tidiga planeringsskeden?

  Dagvattenutredningar i tidiga planeringsskeden beställs och bekostas av exploateringskontoret. Beställningen tas fram i samarbete mellan exploateringskontorets miljöspecialister och Stockholm Vatten och Avlopps dagvattenexperter.

  Läs mer om dagvattenutredningar i tidiga planeringsskeden.

 • Vem beställer och bekostar dagvattenutredningar i detaljplaneskedet?

  Byggherren är beställare till dagvattenutredningar på kvartersmark i detaljplaneskedet. I en del fall ska även allmän platsmark behandlas i utredningen.
  I de fall planen endast reglerar allmän platsmark eller innehåller större ytor med allmän platsmark sköter staden beställningen. I första hand görs detta av exploateringskontoret, men ibland av Stockholm Vatten och Avfall.

  Läs mer om dagvattenutredningar i detaljplaneskedet.

Senast uppdaterad: