Till sidans huvudinnehåll

Ersättning vid skada på grund av våra arbeten

Det är ovanligt att skador uppstår när vi utför arbeten på ledningsnät och anläggningar, men om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Vårt ledningsnät för vatten och avlopp måste byggas och underhållas i tätbebyggda områden. Det innebär att vi ibland måste använda stora maskiner och spränga nära bostäder och verksamheter. 

Ovanligt med skador vid sprängningar

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen. Vibrationsmätare finns uppsatta på flera ställen runt sprängplatsen. Varje byggnad i närheten av där vi spränger har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas, och varje sprängsalva mäts noga för att se att inga värden överskrids. 

Det är ovanligt att skador inträffar på grund av sprängningar. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på Stockholm Vatten och Avfalls arbeten kan du anmäla det till oss, så görs en skadeutredning för att se om det finns något samband.

Placera ömtåliga saker säkert!

När vi spränger och arbetar i ditt område kan du känna vibrationer i ditt hus. Se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

Skadeanmälan

Om du upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom efter att vi har arbetat i ditt område kan du ansöka om ersättning av Stockholm Vatten och Avfall.

När vi mottagit din anmälan görs en bedömning av orsakssambandet mellan våra arbeten och den anmälda skadan. Beslut och underlag skickas sedan till dig.