Till sidans huvudinnehåll

Hantera dagvatten inom fastigheten

I samband med ombyggnadsprojekt eller grävarbeten finns det möjlighet att skapa ytterligare plats för dagvatten på större gårdsytor och annan kvartersmark.

Det finns många sätt att skapa plats för vatten på en fastighet. Med plats för vatten på tomen minskar du belastningen på ledningsnätet, särskilt när det regnar riktigt mycket. Kan vattnet sjunka ner genom marken på tomten blir det dessutom renare.

Vattnet kan samlas upp och ledas bort i öppna diken eller underjordiska ledningar. En nedsänkt yta, en liten damm eller ett underjordiskt magasin är exempel på anläggningar som kan ta emot och lagra det uppsamlade dagvattnet.

Regntunnor

Det enklaste sättet att samla upp dagvatten från tak är att koppla stuprören till en eller flera regntunnor.
Det vatten som samlas upp kan senare användas för bevattning. På så vis behöver mindre vatten ledas bort från tomten när det regnar.

Men om det regnar häftigt och länge kan en regntunna fyllas snabbt . Därför behövs ett överfyllnadsskydd och slangar som gör att överskottsvattnet kan släppas ut en bit från husgrunden.

För att barn och djur inte ska kunna drunkna behövs ett lock eller någon typ av nät över tunnans öppning.

Gröna tak

Tak med växtlighet kan hålla kvar och jämna ut flödet av dagvatten. Finessen är att det inte krävs någon extra yta för att samla upp vattnet.
Hur mycket vatten som kan hållas kvar beror på hur tjockt lagret med jord och växter är och på hur mycket taket lutar. För att grönskan på taken ska kunna fånga upp och hålla kvar vatten måste taken vara platta eller ha en låg lutning (0-5 grader).

Tak med grönska byggs som regel upp i flera lager. Det understa lagret måste vara tätt och det måste finnas en dränering så att överskottsvatten går att leda bort. Enklast är att använda torktåliga växtarter, till exempel olika sedumarter.

Genomsläpplig gräsyta

En vanlig gräsmatta kan användas för att fördröja och rena dagvatten från tak och andra hårda ytor på tomten.

Vatten från tak kan du leda ut till gräsmatta och rabatter med hjälp av ränndalar eller regnvattenspridare.

Det är viktigt att gräsmattan lutar bort från huset och att det finns ett genomsläppligt jordlager under gräsmattan eller rabatten.

Även vatten från garageuppfarter och andra hårda ytor kan ledas ut till en gräsmattan. Se till så att den hårda ytan är lätt välvd . Då kan vattnet rinna av mot sidorna och vidare ut på gräsmattan. Det här fungerar på hårda ytor som inte har för brant lutning i längdled.

På tomter med kraftig lutning kan en skålformig yta i gräsmattan öka möjligheterna att fånga upp och fördröja större mängder nederbörd. Vattnet rinner så småningom ner i marken.

Nedsänkta växtbäddar

En nedsänkt rabatt kan användas för att ta emot och lagra vatten från tak och gårdsytor.

Rabatten ska innehålla en genomsläpplig växtjord. Nedsänkningen gör att vatten kan samlas ovanför planteringen och sedan långsamt sippra ner i marken.

Vattnet kan ledas till växtbädden via ränndalsplattor eller rör under marken. Det är viktigt att marken runt växtbädden lutar bort från huset. Om det kommer mycket regn är det inte säkert att växtbädden klara att ta emot allt vatten. Därför behövs någon form av extra utlopp så att vattnet kan ledas vidare till en dagvattenledning.

Genomsläpplig beläggning

Att använda beläggningsmaterial som släpper igenom vatten är ett bra sätt att minska avrinningen av dagvatten från hårda ytor på tomten. Vattnet renas dessutom i marken.

Exempel på genomsläppliga material är grus, singel, hålsten av betong, rasterplattor och marksten med genomsläppliga fogar. De här beläggningarna kan användas som alternativ till asfalt på exempelvis garageuppfarter, gångar och uteplatser.

Det finns två stora fördelar: behovet av att leda bort dagvatten minskar och dagvattnet renas under transporten ner i marken. För att det ska fungera måste marklutningen vara måttlig. Marken under beläggningen måste också vara porös så att vattnet kan filtrera vidare.