Till sidans huvudinnehåll

Lagra och transportera avfall

Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras, lagras och transporteras samt vilket utrymme och vilken utrustning som krävs.

Förvara avfall på platsen där det uppstår

Avfall som inte är miljöfarligt får förvaras på platsen där det uppstår i väntan på borttransport, under förutsättning att det inte skräpar ner.

Förvara farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och obehöriga, gärna i ett låst utrymme. Giftklassat avfall måste alltid hållas inlåst.

Farligt avfall ska även förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Förvara avfall på en annan plats

Om du vill förvara eller lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår kallas det mellanlagring och då gäller följande regler.

Mellanlagra farligt avfall

För att mellanlagra farligt avfall måste du i de allra flesta fall göra antingen en anmälan till miljöförvaltningen eller söka särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Vilka regler som gäller beror på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Små batterier är dock undantagna dessa krav, de kan samlas in i till exempel en butik.

Regler för mellanlagring av farligt avfall finns beskrivna i 3-5 § 29 kap. Avfall i miljöprövningsförordningen.

Mellanlagra övrigt avfall

Om du vill mellanlagra mer än 10 ton avfall som inte är farligt ska du göra en anmälan till miljöförvaltningen.

Om du vill mellanlagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt ska du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Regler för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall finns beskrivna i 1-2 § 29 kap. Avfall i miljöprövningsförordningen.

Transportera avfall

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.