Till sidans huvudinnehåll

Mässtunneln - en avloppssatsning i Älvsjö

Mässtunneln - en avloppssatsning i Älvsjö

Om projektet

Senast uppdaterad:

Detaljplan för Mässtunneln

Senast uppdaterad:

Frågor och svar

klicka-pa-fragan-eller-plustecknet-bredvid_-for-att-falla-ut-svaret10287
Klicka på frågan eller plustecknet bredvid, för att fälla ut svaret
 • Varför byggs tunneln?

  För att staden ska kunna bygga fler bostäder runt Älvsjö-Örby behöver vi  utveckla avloppssystemet med en ny avloppstunnel (Mässtunneln) som kan avlasta det befintliga avloppssystemet.

  Förutom att möjliggöra exploatering, kommer tunneln att avlasta befintligt ledningssystem längst sträckan och därmed bidra till att minska källaröversvämningar i området och bräddningar till Mälaren.

  (Bräddning: Vid stora regn, kan ledningssystemet bli överbelastat, och då behöver orenat vatten släppas ut i Mälaren).

 • Var kommer den nya tunneln att dras och hur lång blir den?

  Mässtunneln planeras från Älvsjömässan till Liljeholmen och blir ca 4 km lång. Den kommer att byggas på ett djup på mellan 50-80 meter.

   

 • Varför har ni valt den tunnelstäckningen?

  I första hand handlar det om att klara av att ta emot avloppsvatten från de bostäder som staden planerar att bygga i Älvsjöområdet.

  Vi har sedan valt en sträckning som i så stor utsträckning som möjligt går under allmän platsmark och därmed påverkar så få boenden och energibrunnar som möjligt. Sträckningen undviker också att gå under identifierade skadeområden. Samt att föreslagen tunnelsträckning bygger bort så kallade flaskhalsar i befintligt ledningsnät. Det innebär att källaröversvämningar och bräddningar i området kommer att minska i framtiden.

  Det var också viktigt att hitta ett läge för tunnelmynningen där bergtransporterna enkelt når det stora vägnätet och påverkar så få boende som möjligt. 

 • När startar bygget och hur länge ska det pågå?

  Vi planerar att påbörja bygget av Mässtunneln i slutet av 2023 och det kommer att pågå i ca sex år.

 • Hur påverkas jag som närboende av bygget?

  Boende längs med tunneln kan komma att  påverkas av stomljud och vibrationer under byggtiden. De som bor vid arbetsplatsområdet vid Kontrollvägen kommer att påverkas av ett ökat antal transporter.

   

 • Hur kommer jag att påverkas av transporterna?

  Lastbilarna kommer sedan att köra ut från arbetsplatsområdet ut på Kontrollvägen och därefter söderut via trafikplats Västertorp eller norrut via trafikplats Västberga och ut på E4/E20. 

  Antalet transporter kommer att variera mellan 20 och upp mot 60 stycken per dag under byggtiden. Varje transport ger då upphov till två fordonsrörelser, till och från tunnelpåslaget. Den mest intensiva perioden, med nära 60 transporter per dag, sker under en kort period jämfört med hela byggtiden.

  Detta motsvarar ett tillskott på ungefär 2 procent längst söderut och knappt 1 procent längst norrut på Kontrollvägen. Andelen tung trafik skulle öka från 7-8 procent till nära 9 procent. Övriga fordonsrörelser under byggtiden bedöms vara försumbara i förhållande till transporterna av bergmassor. 

 • Hur kommer jag påverkas av stomljud och vibrationer?

  Stomljud bildas av den borrning som vi gör i berget. Även om det inte går att höra borrljudet på det avståndet så fortplantar sig borrljudet i berget till ljudvågor som sprids till ytan. Stomljud kan upplevas som vibrerande, monotont och dovt. Stomljudet klingar successivt av då de två tunnelfronterna rör sig framåt med cirka 10 - 20 meter per vecka.

  Sprängljud är explosioner som skjuts av i berget. Dessa explosioner är snabbt övergående och hörs på markytan som en dov knall inifrån berget. Sprängsalvorna kan höras och kännas flera hundra meter från sprängplatsen.

  Innan tunneln kommit ner långt under marken kan det även höras en luftstöt. Luftstöten från sprängningar upplevs ofta som stark för oss människor, men de kan inte skada byggnader.

  Vi spränger på flera olika fronter samtidigt och ovanför en tunnelfront låter det allra mest.

   

 • Hur mycket berg ska sprängas och fraktas bort?

  Den totala mängden berg som ska fraktas bort är 122 200 m3 fast berg, vilket motsvarar 330 000 ton. Varje fordon beräknas kunna frakta 15 ton. 

Senast uppdaterad: