Till sidans huvudinnehåll

Förslag till taxor för vatten och avfall 2023

Vi bygger ut och moderniserar infrastrukturen för dricksvatten och avloppsrening i Stockholm. Taxan för vatten och avlopp väntas höjas med 25 procent inför 2023. Avfallstaxan som är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö, väntas höjas med i snitt 18 procent. Nya taxor planeras gälla från 1 december 2022.

VA-taxan väntas höjas med 95 kronor per månad för en villa

Avgiften för vatten och avlopp föreslås att höjas med 25 procent i Stockholm och Huddinge den 1 december 2022, inför år 2023. Det motsvarar en kostnadsökning för en genomsnittlig villa, så kallat typhus A, på ungefär 95 kronor per månad. För en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter, så kallat typhus B, motsvarar den föreslagna höjningen ungefär 48 kronor per månad och lägenhet.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Vi har i uppdrag att trygga och säkra det växande Stockholms och Huddinges dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida generationer. Just nu gör vi mycket stora investeringar för framtiden. Avloppsreningen byggs om och moderniseras för ett renare Östersjön i Stockholms största miljöprojekt. Dricksvattenreningen moderniseras och byggs ut i ett långsiktigt program som innefattar ett nytt reningsverk, utökning av ledningsnätet och renoveringar av vattentorn.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Den föreslås höjas med 7 procent från 1 december 2022. Anläggningsavgifterna planeras därmed höjas till 275 210 kronor för typhus A och till 634 730 kronor för typhus B.

I Stockholm och Huddinge kostar en liter gott renat dricksvatten drygt 2 öre. VA-taxan gäller för Stockholm och Huddinge och beslutats av kommunfullmäktige i båda kommunerna. Alla priser är inklusive moms.

Stockholm har en miljöstyrande avfallstaxa

Stockholms avfallstaxa täcker kostnaderna för avfallshanteringen som strävar mot stadens höga miljömål och är konstruerad för att styra mot en miljöriktig och resurseffektiv avfallshantering med ökad sortering samt god arbetsmiljö för personalen. Den 1 december 2022 planeras en genomsnittlig ökning på 18 procent för flerbostadshus och verksamheter. Hämtning av utsorterat matavfall från flerbostadshus föreslås fortsatt vara avgiftsfri. Förslaget innebär att avfallstaxan ökar med 19 kronor per månad för en genomsnittlig lägenhet.

För en- och tvåfamiljshus föreslås en ökning på i snitt 10 procent jämfört med år 2022. Det innebär en ökning med 22 kronor per månad för en genomsnittlig villa. För villakunder baseras avfallstaxan på hämtningsfrekvensen samt på avfallets vikt samtidigt som hämtningen av matavfall är fortsatt gratis. Det gör att den som sorterar sitt avfall premieras. Extra mycket lönar det sig att sortera ut sitt matavfall.

I detalj innebär förslaget följande: hämtning var fjärde vecka går från 1 590 till 1 750 kronor per år, hämtning varannan vecka går från 2 590 till 2 850 kronor per år och hämtning varje vecka går från 5 010 till 5 530 kronor per år.

Taxa för slam- och fettavfall väntas öka med 12 procent.

Avfallstaxan gäller i Stockholms stad och beslutas av kommunfullmäktige. Alla priser är inklusive moms.

Nya taxorna från 1 december

Taxorna för år 2022 började gälla från den 1 februari 2022 på grund av sena beslut. Som kompensation för den förlorade intäkten under januari föreslås att taxan för år 2023 börjar gälla från och med 1 december 2022.

Senast uppdaterad: 2022-09-20