Till sidans huvudinnehåll

Därför är det bra att din restaurang sorterar matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Det är obligatorisk för restauranger och storkök i Stockholm att sortera ut matavfallet. Men ni kan också få ner era avfallskostnader. Matavfallshämtningen är nämligen billigare än hämtningen av beredningsavfall.

Ni arbetar varje dag med matvaror. Att ta till vara så mycket som det är möjligt av dessa är bra för era vinstmarginaler och för miljön. Men ni kan även bidra genom att se till att de matrester som ändå uppkommer blir till biogas och biogödsel. För ett långsiktigt hållbart Stockholm.

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväve som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Några räkneexempel:

  • På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
  • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
  • Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina bananskal under ett års tid skulle det resultera i tillräckligt med biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.

Vad kostar det?

Spara pengar genom att börja sortera ut matavfallet. Om ni inte har matavfallsinsamling så måste ni ha ett beredningsabonnemang som är mycket dyrare. Om ni sorterar matavfallet så blir kostnaden kraftigt reducerad eftersom matavfallsinsamlingen är subventionerad. Taxan för matavfall är mellan 30 till 70 procent billigare än blandat avfall.

Ni betalar för den tekniklösning ni väljer enligt avfallstaxan. Du kan välja mellan kärl, bottentömmande behållare, sopsug, kvarn till tank eller kvarn till kombitank (ihop med fettavskiljare). Ni betalar för antalet tömda kärl, volym eller ton beroende på vilket system ni har.

Prisexempel för matavfallshämtning vid olika dragavstånd för 2022 års taxa.
Alltså den sträcka som sophämtarna måste dra kärlet till och från sopbilen.

Kort dragsträcka för ett kärl per vecka:

  • En restaurang med ett dragavstånd på upp till 10 meter betalar 17 kronor per vecka eller 884 kronor per år om kärlet töms en gång i veckan året runt.

Längre dragsträcka för ett kärl per vecka:

  • En restaurang med ett dragavstånd på 25 till 50 meter betalar för ett kärl 21,40 kronor per vecka eller 1 113 kronor per år om kärlet töms en gång i veckan året runt.

Ett kärl som hämtas en gång per vecka kostar mellan 17 och 44 kronor per vecka beroende på dragavstånd och om miljörummet uppfyller kraven för matavfallshämtning.