Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Beräkningsverktyg reducerad våtvolym

Det här verktyget gör det möjligt att på ett enkelt sätt beräkna behovet av fördröjningsvolym i magasin som har kontinuerlig avtappning via ett renande filter.

Växtbäddar, infiltrationsstråk och dränerade gräsytor är exempel på sådana anläggningar. I dessa sker reningen främst i passagen genom ett filtrerande marklager. Uppehållstiden blir mindre viktig.

Beräkningsverktyget ger stöd för att dimensionera sådana anläggningar och visa att de lever upp till åtgärdsnivåns intentioner, även med en mindre våtvolym än 20 mm. Läs mer om de förutsättningar som måste gälla och den dokumentation som ligger till grund för verktyget.

Beräkningen kan antingen göras med utgångspunkt från en yta med känd storlek som bidrar med avrinning till aktuell anläggning, fall 1, eller för att beräkna hur stor infiltrationsyta som behövs för att ta hand om dagvatten från en hårdgjord yta med känd storlek, fall 2. I båda fallen påverkas ytbehovet av hur stort magasinsdjup som kan etableras och ytans infiltrationskapacitet.

Verktyget har gula textfält där det finns möjlighet att göra alternativa val, se illustration. Förinställda värden för årsnederbörd (90 procent) och klimat (i ett framtida, blötare klimat) ska användas i de beräkningar som görs för anläggningar i Stockholms stad. Vald klimatfaktor skapar marginal för stadens krav att 90 procent av årsnederbörden ska kunna fördröjas och renas.

Så här används verktyget:

Nedanstående illustration visar de parametrar som kan varieras i verktygets Excel ark.

Fall 1. Fyll i area för den totala yta som leder regn till aktuell anläggning (Ar). Verktyget räknar fram behovet av yta för fördröjningsmagasin (Am) i förhållande till hårdgjord yta (Ah) med utgångspunkt från de uppgifter om magasinsdjup (dm) och infiltrationshastighet (fc) som anges.

Fall 2. Fyll i area för hårdgjord yta (Ah). Verktyget räknar fram hur stor total yta (Ar) som krävs för att rymma regn från hårdgjord yta (Ah) och yta för fördröjningsmagasin (Am) med utgångspunkt från de uppgifter om magasinsdjup (dm) och infiltrationshastighet (fc) som anges.

Gulmarkerade områden är förinställda, men innehåller valbara alternativ. Pil för val blir åtkomlig om pekaren placeras i gulmarkerad cell.

Med hårdgjord yta avses helt ogenomsläppliga ytor, till exempel tak, asfalt eller markbeläggning. Hårdgjord yta ska i beräkningsverktyget inte reduceras med avrinningskoefficienter.

Ytterligare beräkningsstöd finns i rapporten Dimensionering av biofilter och regnbäddar.