Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

Detaljplaneskede

I detaljplaneskedet har byggherren eller staden ansvar för att beställa och bekosta en dagvattenutredning.