Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar

Dagvattenanläggningar

Om dagvattenanläggningar

Här hittar du frågor och svar om dagvattenanläggningar i Stockholms stad. Nya frågor kommer att läggas in efter hand.

Stockholm Vatten och Avfall äger och ansvarar för det allmänna dagvattennätet i staden. I rollen som fastighetsägare äger och ansvarar trafikkontoret för drift och underhåll av gatu- och rännstensbrunnar med servisledningar fram till överenskommen förbindelsepunkt.

Läs mer om fördelningen av ansvar för dagvattenanläggningar.

Trafikkontoret äger och har drift och underhållsansvar för de trädplanteringar och växtbäddar för gatuträd i gaturummet som har funktion ur ett dagvattenperspektiv. Vem som ska ansvara för övriga växtbäddar med uttalad dagvattenfunktion i gaturummet är för närvarande inte klargjort.

Dammar ska i första hand anläggas så att de både tillför estetiska värden och bidrar till att rena och utjämna dagvattenflöden. Dammar på kvartersmark ägs och sköts av fastighetsägaren. Dammar på allmän platsmark, anlagda som en del av det allmänna dagvattensystemet och där syftet är att fördröja och rena, ägs och sköts av Stockholm Vatten och Avfall. Stadsdelsförvaltningarna har skötselansvar för de delar i eller omkring en damm som behöver underhållas av andra skäl, exempelvis för att dammområdet ska vara vackert eller tillgängligt.
Det är viktigt att den part som senare ska sköta drift och underhåll av en damm också ges möjlighet att delta när anläggningen utformas.

Staden har inte längre några generella krav på oljeavskiljare i anslutning till parkeringsytor vid ny- och större ombyggnation. Allt dagvatten ska hanteras på ett hållbart sätt och även oljespill ska kunna tas om hand. Behovet av åtgärder beror på parkeringsytans storlek och hur den kommer att användas. Krav och förslag till dagvattenlösningar redovisas närmare i stadens riktlinjer för parkeringsytor.

I anslutning till parkeringsytor där det finns risk för tillfälliga, större utsläpp av olja kan det fortsatt finnas behov av oljeavskiljare.

Observera att kravet på oljeavskiljare fortfarande gäller för parkeringsgarage.