Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

För dagvattnet

Staden har ansvar för att se till så att dagvatten kan ledas bort. Fastighetsägare ansvarar för det dagvatten som uppstår på den egna fastigheten.

I staden delas ansvaret för dagvattenhantering och dagvattenanläggningar av flera aktörer. Stockholm Vatten och Avfall och trafikkontoret har de viktigaste rollerna. Miljöförvaltningen har tillsynsansvar.

Dimensioneringen av dagvattensystem på kvartersmark sker enligt byggnorm och enligt stadens riktlinjer och krav på fördröjande kapacitet.

Gatubrunnn omgiven av grus