Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Gaturenhållning

Gaturenhållning avlägsnar en del av de föroreningar som avsätts på hårdgjorda ytor. Därmed minskar också mängden föroreningar som kan sköljas bort med dagvattnet.

Traditionella sopmaskiner fångar som regel grövre sediment (sandiga fraktioner). De innehåller ofta både metallföroreningar och organiska miljögifter. Vakuummaskiner fångar även upp finare sediment och därigenom också en högre andel av de tungmetaller som avsätts på hårdgjorda ytor i partikelbunden form.

Eftersom föroreningsbelastningen varierar med ytanvändning, årstid och platsspecifika förutsättningar saknas entydiga mått för att beskriva effekten av renhållningsinsatser. Generellt kan man säga att regelbunden och frekvent renhållning har särskilt stor betydelse på hårdgjorda ytor med hög föroreningsbelastning. Det är viktigt att större delen av ytan är tillgänglig när sopningen genomförs.

Vakuummaskiner kan framgångsrikt användas för att rengöra genomsläppliga beläggningar och undanröja risk för igensättning.

Traktor vid gata i kvällsljus