Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Underhålla

Ändamålsenlig skötsel av ytor och dagvattenanläggningar bidrar till att upprätthålla viktiga funktioner och kan minska föroreningsbelastningen.

Regelbunden städning av hårdgjorda ytor och rensning av dagvattenbrunnar avlägsnar föroreningar som annars kan nå recipienter via dagvattnet. För att upprätthålla dagvattenanläggningarnas hydrauliska och renande funktioner krävs som regel tydliga drift- och underhållsrutiner.

Hitta snabbt

Gaturenhållning

Gaturenhållning avlägsnar en del av de föroreningar som avsätts på hårdgjorda ytor. Därmed minskar också mängden föroreningar som kan sköljas bort med dagvattnet.

Tömning av brunnar

Regelbunden tömning av dagvattenbrunnar motverkar igensättning av ledningssystemen och bidrar också till att minska föroreningsbelastningen.

Drift och skötsel

Dagvattenanläggningar måste skötas och underhållas på ett ändamålsenligt sätt. Heltäckande driftsinstruktioner måste alltid tas fram för nya anläggningar.