Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Höga flöden

För att klara stora mängder nederbörd behöver bebyggelsen höjdsättas och placeras på lämpligt sätt. Dagvattennätet kan inte dimensioneras för de högsta flödena.

Flöden från extrema nederbördstillfällen kan bemästras med hjälp av lågpunkter och ytliga avrinningsvägar. Dessa behöver identifieras tidigt i planeringsprocessen så att bebyggelsen kan höjdsättas och placeras på lämpligt sätt. Skaderiskerna ska minimeras och kommunerna, i Stockholms fall stadsbyggnadskontoret, har ett lagstadgat ansvar att se till så att nya planer anpassas till riskbilden. Stockholms skyfallsmodell ger vägledning

Dimensioneringen av dagvattensystem på kvartersmark sker enligt byggnorm och enligt stadens riktlinjer och krav på fördröjande kapacitet. Fastighetsägare är dessutom skyldiga att skydda sina fastigheter genom att inom kvartersmarken skapa lämpliga ytor för översvämning, eller skapa särskilda avledningsvägar för extrema flöden ut till omkringliggande allmän mark.

Lagen kräver att dagvattennätet ska dimensioneras för att klara skäliga anspråk på säkerhet. Det finns branschstandarder framtagna av Svenskt Vatten som förtydligar vad det innebär:

  • När nya områden byggs dimensionerar Stockholm vatten dagvattennätet enligt den senaste branschstandarden P110.
  • Den gamla branschstandarden P90 ger basnivån för dimensionering vid större ombyggnation eller förtätning där anslutning sker till befintligt nät. Möjligheterna att uppgradera befintliga system till P110 ska övervägas. Förutsättningarna i det enskilda fallet avgör.

Regnmoln över Riddarfjärden