Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Riktlinjer för kvartersmark

Riktlinjedokumentet innehåller förslag till, och exempel på, dagvattenlösningar för olika typer av parkeringsytor.

Grundprincipen är att dagvatten från kvartersmark ska fördröjas och renas inom kvarteret. I många fall bidrar lösningarna med grönska i kvarteret. Beräkningar redovisas i dokumentet Bilaga med typexempel för beräkning av dimensionerande dagvattenflöden.

Extrema nederbördsmängder ska kunna avledas på markytan. För att bebyggelsen inte ska skadas måste kvarteren planeras och höjdsättas med en sådan utgångspunkt.

Utomhusmaterial som innehåller höga halter av koppar, zink och andra miljöfarliga ämnen ska undvikas.

Kvartersbild från Hammarby sjöstad