Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Dagvatten i detaljplan

Vid detaljplaneläggning ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Det kan ske med hjälp av planbestämmelser och genomförandebeskrivning. 

Planbestämmelserna kan exempelvis reglera byggandets omfattning, markens höjdläge och lutning, markytans genomsläpplighet och skyddsåtgärder som behövs för att motverka översvämningar.

I genomförandebeskrivningen är det viktigt att beskriva hur ansvaret för dagvatten ska hanteras i eventuella exploateringsavtal.

Boverket redovisar i sin kunskapsbank viktiga utgångspunkter och ger exempel på planbestämmelser som kan användas för att reglera dagvattenhanteringen, se länk nedan.