Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Andra åtgärder

Mer om stadens åtgärdsarbete

Att få god vattenstatus och anpassa staden till ett förändrat klimat kräver många insatser. Här kan du läsa mer om vad som pågår i Stockholms stad.

Alla stadens vattenområden ska ha uppnått miljökvalitetsmålen i EU:s vattendirektiv senast till 2027, både när det gäller ekologisk status och kemiska status. Viktiga verktyg i arbetet är de lokala åtgärdsprogram som just nu håller på att tas fram för stadens 23 vattenförekomster.

Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat sker genom kunskapsuppbyggnad och genom åtgärder som kan anpassa verksamheter och stadens utformning till de förändringar som är att vänta.

Skyfall över Riddarfjärden