Till sidans huvudinnehåll

Tekniska lösningar

Anläggningar för kvartersmark

I mark

Anläggningar i mark samlar upp och fördröjer dagvatten i markytan. Rening uppstår när vattnet infiltrerar vidare i naturliga eller uppbyggda jordlager.

De olika teknikernas förmåga att fördröja och rena dagvattnet varierar. Samtliga fångar grövre sediment och så gott som alla klarar att avlägsna en stor andel av de partikelbundna föroreningarna. Några har även en god reningseffekt för lösta föroreningar. Genom att kombinera teknikerna kan både fördröjnings- och reningsförmåga förbättras.

Dike med grov singel, dvs makadam