Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Nuläge och risker

Stockholms dagvattensystem

200 mil ledningsnät hanterar dagvattnet i staden. Äldre nät avleder spillvatten och dagvatten till reningsverken i gemensamma ledningar. I nät byggda efter 1950-talet leds dagvattnet bort i separata ledningar.

I en stad rinner nederbörd och smältvatten snabbt av från hårdgjorda ytor och blir dagvatten. Dagvattnet sköljer med sig miljögifter och andra föroreningar.

Föroreningarna hamnar i de vattenområden där dagvattenledningarna mynnar, eller i reningsverken och det rötslam som uppkommer där.

Ledningsnät som blandar spillvatten och dagvatten kan överbelastas av stora regn eller snabb snösmältning. Då måste en del av avloppsvattnet tappas av (bräddas). Reningen i reningsverken försämras också vid höga flöden.

Detta skapar behov av att säkrare kontrollera både dagvattenflöden och mängden föroreningar som transporteras med dagvattnet till mottagande recipienter eller reningsverk.