Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Drift och skötsel

Dagvattenanläggningar måste skötas och underhållas på ett ändamålsenligt sätt. Heltäckande driftsinstruktioner måste alltid tas fram för nya anläggningar.

Det är lämpligt att den som projekterar en anläggning också tar fram driftinstruktioner. Instruktionerna ska tydliggöra vilka aktiviteter och insatser som krävs för att upprätthålla anläggningens funktion på både kort och längre sikt.

Behovet av ytor och tillfartsvägar för att genomföra skötseln behöver också redovisas. Ska sediment avlägsnas måste det exempelvis finnas tillgång till ytor för avvattning.
Bidrar dagvattenanläggningen med estetiska eller andra mångfunktionella värden ska det framgå vilka syften som ska uppnås med olika skötselåtgärder.

Vanliga underhållsåtgärder är kontroll och rensning av sandfång, inlopp, utlopp, bräddlösningar och dräneringsrör. Ibland finns behov av att avlägsna sediment, kontrollera erosionsskador eller växtlighetens vitalitet och utbredning. Vilken slags skötsel som behövs beror på anläggningstyp.

Anläggningsbeskrivningarna innehåller uppgifter om drift- och underhållsbehov för olika anläggningstyper.

Underhåll av dagvattenanläggning