Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Checklistor och mallar

Checklistorna ger vägledning för vad som ska finnas med i en dagvattenutredning. Rapportmallarna förtydligar hur utredningen ska disponeras. Med listor och rapportmallar kan arbetet utföras på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt.

Checklistor och rapportmallar ska användas för alla dagvattenutredningar. Beroende på planeringsfas och förutsättningar i det enskilda fallet kan utredningen bli mer eller mindre omfattande. En dagvattenutredning ska innehålla välunderbyggda förslag till dagvattenlösningar i lämplig skala.

Utredning och val av lösningar ska genomföras i tät dialog mellan de aktörer som är inblandade i planprocessen. Samordning mellan dem som planerar trafikfrågor respektive landskapsfrågor är extra viktig.

Anvisningar

Fullständig checklista och rapportmall används vid dagvattenutredningar för planprogram och detaljplan. Checklista-f och rapportmall-f kan användas vid förenklade dagvattenutredningar för kvartersmark som del av detaljplan. Förenklade utredningar kan bara komma i fråga då det redan har gjorts en fullständig dagvattenutredning för ett planområde där den aktuella kvartersmarken ingår. I de fall en plan enbart innehåller kvartersmark ska en komplett dagvattenutredning göras, med hjälp av fullständig checklista och rapportmall.

Figur 1 beskriver kopplingen mellan fullständig dagvattenutredning och förenklad.

Relation mellan fullständig och förenklade dagvattenutredningar