Till sidans huvudinnehåll

Råd och anvisningar

Planera

Med god behovsstyrd planering går det att etablera lösningar som både renar dagvatten och rustar staden för att klara större vattenflöden och högre vattennivåer.

Utreda och beräkna

Gemensam metodik underlättar arbetet med att ta fram förslag till hållbara dagvattenlösningar vid ny- och större ombyggnation.

Sköta och underhålla

Ändamålsenlig skötsel av ytor och dagvattenanläggningar bidrar till att upprätthålla viktiga funktioner och kan minska föroreningsbelastningen.

Ansvar och roller

I planprocessen

Staden har planeringsansvar och ska se till så att planer skapar förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering.

För dagvattnet

Staden har ansvar för att se till så att dagvatten kan ledas bort. Fastighetsägare ansvarar för det dagvatten som uppstår på den egna fastigheten.

Vanliga frågor och svar

Om dagvattenanläggningar

Här hittar du frågor och svar om dagvattenanläggningar i Stockholms stad. Nya frågor kommer att läggas in efter hand.

Om dagvattenutredningar

Dagvattenutredningar ger viktig information i arbetet med att ta fram hållbara dagvattenlösningar. Här hittar du svar på vanliga frågor om dagvattenutredningar och också länkar till mer information. 

Om dagvattenanslutningar

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för de allmänna dagvattenledningarna i staden. Här hittar du svar på  vanliga frågor om krav och anslutningspunkter.