Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Ytor att uppmärksamma

Vissa ytor kan ge upphov till dagvatten med särskilt höga föroreningskoncentrationer. Sådana ytor kräver extra uppmärksamhet.

Ytorna det rör sig om är

  • Trafikleder med mer än 10 000 fordon per dygn
  • Större parkeringsanläggningar och terminalområden
  • Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet
  • Fastigheter med tak- och fasadplåt i koppar och zink samt dess legeringar

Vid ny- och ombyggnation är det extra viktigt att välja lämpliga dagvattenåtgärder för den här typen av ytor. En från fall till fall bedömning behöver göras, men som regel är det en fördel om anläggningen har god förmåga att fånga upp lösta föroreningar. Det ska sedan vara enkelt att avlägsna de föroreningar som fångats upp. För att begränsa spridningen av föroreningar kan samlande anläggningar vara att föredra.

Vid åtgärder i befintlig miljö kan det också vara särskilt viktigt att uppmärksamma dessa ytor.

Bilar på centralbron i Stockholm