Till sidans huvudinnehåll

Anläggningar för kvartersmark

På tak

Vegetationsklädda tak kan fånga och fördröja nederbörd och på så sätt bidra till en hållbar dagvattenhantering.

I mark

Anläggningar i mark samlar upp och fördröjer dagvatten i markytan. Rening uppstår när vattnet infiltrerar vidare i naturliga eller uppbyggda jordlager.

Under mark

Om det är ont om plats kan magasin för att fördröja och rena dagvatten anläggas under jord.

Trädplanteringar

Trädplanteringar kan utformas så att de kan bidra med fördröjning och rening av dagvatten. Utfyllnaden runt träden brukar då kallas skelettjordar.

Filteravskiljare

Filteravskiljare används för att avskilja specifika föroreningar. Filtermaterialet avgör vilka föroreningar som kan fångas upp.

Anläggningar för stadens allmänna platsmark

Trädplanteringar

Trädplanteringar kan utformas så att de kan bidra med fördröjning och rening av dagvatten. Utfyllnaden runt träden brukar då kallas skelettjordar.

Öppna anläggningar

Öppna anläggningar brukar användas för att fördröja och rena dagvatten från större områden, ibland som ett slutsteg innan dagvattnet leds ut i en recipient.