Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Riktlinjer för allmän platsmark

Grundprincipen är att dagvatten från allmänna ytor bör renas och fördröjas, med lokalt omhändertagande om det är genomförbart.

Riktlinjerna beskriver en arbetsprocess som ger stöd i projekt och planer för hur dagvatten kan hanteras på ett hållbart sätt. Viktiga moment som behöver beaktas i stadens arbete med nya områden och i befintlig miljö tas upp. Samtidigt ges möjlighet att på ett naturligt och effektivt sätt involvera nya lösningar, metoder och tekniker, allt eftersom ny kunskap framkommer.

Vid ny- eller större ombyggnation som berör allmän platsmark ska lokala dagvattenanläggningar klara att fördröja och rena dagvatten från regn som ger upp till 20 mm nederbörd. Hänsyn behöver tas till höga flöden, vilket kräver en genomtänkt höjdsättning. Om utrymme och förutsättningar finns är ett lokalt omhändertagande att föredra även i befintlig miljö. Mångfunktionella ytor kan både bidra med dagvattenlösningar och andra viktiga kvaliteter på allmän platsmark.

Riktlinjerna ger också exempel på dagvattenlösningar på allmän platsmark som kan ses som inspiration för framtida projekt.

Torget i Farsta centrum med besökare.