Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Planera och placera

Med god behovsstyrd planering går det att etablera lösningar som både renar dagvatten och rustar staden för att klara större vattenflöden och högre vattennivåer.

System för att för att fördröja och rena dagvatten krävs vid all ny- och ombyggnation. De ska klara Stockholms åtgärdsnivå. Särskilda riktlinjer, branschstandarder, och stadens metodbeskrivningar ger praktisk vägledning för val av lösningar.

Placering och höjdsättning av bebyggelsen som tar hänsyn till skyfall och översvämningsrisker bidrar med viktiga säkerhetsmarginaler. Annat att tänka på är att ytor och material som kan avge större mängder föroreningar behöver uppmärksammas. 

Hur lösningarna sedan ska förverkligas förtydligas i detaljplan.

Hitta snabbt

Anläggningar med effektiv rening

Det finns anläggningstyper som kan ge en avskiljning av föroreningar enligt åtgärdsnivåns intentioner, trots att våtvolym är mindre än 20 mm.

Stockholms skyfallsmodell

Stockholms skyfallsmodellering har gjorts för att identifiera ytor som riskerar att översvämmas vid skyfall. Resultaten redovisas i kartskikt som ska användas vid planläggning och åtgärdsplanering.

Checklistor och mallar

Checklistorna ger vägledning för vad som ska finnas med i en dagvattenutredning. Rapportmallarna förtydligar hur utredningen ska disponeras. Med listor och rapportmallar kan arbetet utföras på ett enhetligt och