Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Beräkningsmetoder

En dagvattenutredning ska redovisa hur olika dagvattenlösningar kan bidra med flödesreglering och rening. Här hittar du förslag på metoder för att göra beräkningar så att stadens åtgärdsnivå kan uppfyllas. Både i normalfallet och i anläggningar där en reducerad våtvolym kan accepteras.

Tillgängligt metodstöd

PM Beräkningsmetodik för dagvattenflöden och föroreningstransport. Framtagen av Stockholms stad. Redovisar metoder för flödes- och föroreningsberäkningar vid trög avledning. Metodiken utgår från de funktionskrav och metoder för att göra dimensionerande flödesberäkningar som finns i branschstandarden P110, Avledning av dag-, drän- och spillvatten.

Flödesdimensionering, kvartersexempel. Innehåller räkneexempel som visar hur beräkningsmetoderna kan tillämpas på lösningar i olika typkvarter.

Belastningsberäkningar, kvartersexempel Redovisar belastningsberäkningar för samma kvartersexempel som ovan.

Tabell med schablonhalter för typytor. Syftet med tabellen är att underlätta beräkningsarbeten och jämförelser mellan olika lösningar. Kan användas för beräkningar enligt PM Beräkningsmetodik.

Tabell med beräknad reningseffekt för olika anläggningstyper. Syftet med tabellen är att underlätta beräkningsarbeten och jämförelser mellan olika lösningar. Kan användas för beräkningar enligt PM Beräkningsmetodik.

Dimensionering av biofilter och regnbäddar för dagvattenrening. Redovisar beräkningsmetodik för dimensionering av anläggningar som töms kontinuerligt genom ett filtrerande material och kan uppfylla åtgärdsnivån med reducerad volym.

Beräkningsverktyg, reducerad våtvolym. Detta verktyg ger också stöd för att dimensionera fördröjningsmagasin med kontinuerlig avtappning och reducerad våtvolym.

Tillämpningar

Beräkna dagvattenflöden

PM Beräkningsmetodik ska användas för att beräkna dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningar. Syftet är att få en enhetlig och jämförbar redovisning av flödeseffekter av lokala dagvattenåtgärder och fördröjande steg. Flödesdimensionering, kvartersexempel ger ytterligare beräkningsstöd på kvartersnivå.

Beräkna föroreningstransport

PM Beräkningsmetodik ska användas för att uppskatta belastningen i utgående dagvatten och för att jämföra den belastning olika dagvattenlösningar ger. Skriftens metod för att beräkna föroreningstransport gör det möjligt att uppskatta hur olika material- och beläggningsval och/eller val av reningsåtgärder påverkar föroreningsbelastningen från dagvattnet i ett kvarter eller annat avgränsat område. Belastningsberäkningar, kvartersexempel ger beräkningsstöd på kvartersnivå.

Staden kräver inte att den beskrivna metoden för belastningsberäkningar ska användas, men ser den som ett alternativ i brist på lokala provtagningsdata. Användningen av schabloner innebär att beräkningarna blir skattningar med felmarginaler.

Beräkna dimensionerande våtvolym

Beräkningsverktyg för reducerad våtvolym och rapporten Dimensionering av biofilter och regnbäddar ger stöd för att dimensionera våtvolymen i anläggningar med kontinuerlig avtappning. Beräkningarna ska säkerställa att reningseffekten i anläggningar med reducerad våtvolym uppfyller intentionerna med åtgärdsnivån.