Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Nuläge och risker

Nuläge och risker

Dagvattnet för med sig föroreningar till vattendragen. Utan åtgärder kommer belastningen att öka när staden växer. Ett förändrat klimat medför också nya risker.

En traditionell stadsmiljö består till stor del av hårdgjorda ytor. Dagvattnet rinner av mycket snabbt och sveper med sig föroreningar. Idag svarar miljögifter och näringsämnen från dagvattnet för en väsentlig del av föroreningsbelastningen i merparten av Stockholms vattenområden.

Värre kan det bli. Tillgängliga ytor för att hantera dagvatten minskar i en tätare stad. Ett ändrat klimat förväntas samtidigt ge ökande nederbördsmängder och därmed högre dagvattenflöden.

gatuvy med människor i ösregn.