Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Ansvar och roller

Tidiga planeringsskeden

Exploateringskontoret ansvarar för att beställa och bekosta de dagvattenutredningar som behövs som underlag i tidiga planeringsskeden.

Viktiga planeringsförutsättningar behöver ibland lyftas fram och belysas på en mer övergripande nivå. Detta gäller särskilt när större områden, till exempel en hel stadsdel, berörs av ett exploateringsprojekt.

En dagvattenutredning i denna fas kan bidra till en bättre samordning av dagvattenhanteringen i de detaljplaner som sedan upprättas. Större projekt konkretiseras som regel i flera olika detaljplaner.

Exploateringskontoret beställer och bekostar dagvattenutredningar i denna tidiga planeringsfas. Processen sker i samråd mellan exploateringskontorets miljöspecialister och dagvattenexperter vid Stockholm Vatten och Avfall.

Utskrift av stor karta