Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Klimatanpassning

Klimatanpassning av ny bebyggelse

Stadens Dagvattenstrategi, Miljöprogram, Handlingsplan för klimatanpassning och Översiktsplan lyfter fram behoven av att klimatanpassa markanvändningen i stadens tillkommande bebyggelseområden.