Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Åtgärdsnivå för hållbar hantering

En åtgärdsnivå ska tillämpas för dagvatten vid all ny- och större ombyggnation. Syftet är att åstadkomma fördröjning och rening och en hållbar dagvattenhantering.

Åtgärdsnivån bygger på beräkningar som visar att ett fördröjande steg som klarar 20 mm nederbörd kan minska föroreningsbelastningen från dagvatten med 70-80 procent. Det behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Måttet är på så vis ett sätt att vid ny- och större ombyggnation möta lagkrav och samtidigt skapa robusta dagvattensystem. 

Krav i åtgärdsnivån

Val av teknik och uppehållstid påverkar reningsgraden. Detta sammantaget gör att följande gäller:

  • Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska dimensioneras med en våtvolym på 20 mm och ha en mer långtgående rening än sedimentation. För att ge tillräcklig avskiljning ska våtvolymen utformas som en permanent volym eller en volym som avtappas via ett filtrerande material med en hastighet som ger en effektiv avskiljning av föroreningar.
  • En reducerad våtvolym kan accepteras i de fall anläggningen ändå kan uppnå syftet med åtgärdsnivån. Förväntad funktion och reningseffekt ska kunna redovisas. Mer om anläggningar med effektiv rening.
  • Andra avsteg kan medges om tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden eller orimliga kostnadsproportioner (åtgärd/miljönytta) gör att det inte är möjligt eller motiverat att dimensionera en dagvattenanläggning enligt åtgärdsnivåns krav. Motiv och underlag ska i så fall redovisas.

Åtgärdsnivån ska tillämpas vid all ny- och större ombyggnation. I övriga fall ska dagvatten hanteras enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska i möjligaste mån ska tas om hand lokalt. Här hittar du exempel på hur och när åtgärdsnivån ska tillämpas i lite mindre projekt.

Mer vägledning

De riktlinjedokument som tagits fram för dagvattenhantering på Kvartersmark, Parkeringsytor och Allmän platsmark i tät stadsbebyggelse ger ytterligare vägledning för hur åtgärdsnivån kan uppnås.

Stöd för hur man räknar och dimensionerar enligt kraven finns under Beräkningsmetoder.

När staden är markägare regleras tillämpningen av åtgärdsnivån i markanvisningsavtal. Genomförandet säkerställs i överenskommelser om exploatering. Oavsett markägare kan detaljplaner som inte klarar miljökvalitetsnormerna komma att upphävas av Länsstyrelsen.

Plaskande barn vid en gatubrunn